Caută
Close this search box.

Retragerea asociaților din SRL

Legea 31/1990 prevede cazurile privind retragerea asociaților din cadrul unui SRL, atunci când relațiile dintre aceștia se deteriorează.
retragerea asociaților

Actul constitutiv al unei societăți comerciale înglobează dorința asociaților de a întreprinde activități comerciale pentru realizarea profitului. Legea 31/1990 este baza legală ce guvernează constituirea societăților și reglementează drepturile și obligațiile asociaților ca urmare a acestei calități deținute în societate. Desigur, de-a lungul timpului, relațiile dintre asociați se pot deteriora și astfel se nasc divergențe care pot duce până la lichidarea societății, întrucât, de cele mai multe ori asociații nu se mai înțeleg și nu mai pot adopta hotărâri în cadrul societății.

Legea 31/1990 a prevăzut cazurile privind retragerea asociaților din cadrul unui SRL.

Cazurile de retragere sunt prevăzute la art. 226 din Legea 31/1990 ce prezintă următorul conținut:

Asociatul în societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau în societatea cu răspundere limitată se poate retrage din societate:

a) în cazurile prevăzute în actul constitutiv;

a1) în cazurile prevăzute la art. 134;

b) cu acordul tuturor celorlalți asociați;

c) în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai apelului.

Retragerea asociaților – cazurile prevăzute de Lege

Retragerea asociaților dintr-un SRL intervine așadar în cazurile enumerate la art. 226 alin. (1) din Legea societăților. Enumerarea este limitativă, asociații nu au posibilitatea de a stabili alte situații în care aceștia din urmă s-ar putea retrage din societate, cu excepția cazului de la lit. a) a acestui alineat.

Cazurile prevăzute de litera a) și b) reprezintă de fapt o rezoluțiune convențională a contractului. Asociatul care dorește retragerea nu face altceva decât să își exercite dreptul subiectiv prevăzut de clauza inserată în actul costitutiv (dacă există).

Convocarea adunării generale a asociaților vă fi necesară în ambele cazuri, întrucât, va trebui, chiar și formal, să se decidă asupra confirmării retragerii sau exprimării acordului celorlalți asociați cu privire la decizia asociatului care urmează să renunțe la calitatea de asociat.

În toate cazurile, asociații vor trebui să decidă prin hotărârea respectivă, noua structură a asociaților, nivelul și valoarea capitalului social, întrucât aceste mențiuni trebuie înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului pentru opozabilitate.

Dacă asociații nu se întrunesc în adunarea generală pentru a lua act de retragere, asociatul retras se poate adresa instanței cu o acțiune în constatarea retragerii.

Al doilea caz prevăzut de lit. a1 face trimitere la dispozițiile ce reglementează societățile pe acțiuni. În aceste situații, asociatul poate să solicite retragerea din societate în cazul în care ceilalți asociați decid prin hotărârea adunării generale asupra: schimbării obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei juridice a societății sau fuziunea ori divizarea societății. Astfel, asociatul care votează împotriva acestor hotărâri, va dobândi concomitent dreptul de a se retrage din societate, indiferent dacă este sau nu prevăzut în actul constitutiv.

Ultimul caz (lit. c) prevede că asociatul se poate retrage, numai pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri pronunțate de tribunal ce este supusă numai apelului, însă trebuie îndeplinite două condiții:

– nu există prevederi în actul constituiv privind exercitarea dreptului de retragere sau

– ceilalți asociați au respins cererea de retragere.

În cazul în care acțiunea în realizare privind retragerea asociatului urmează să fie admisă de instanță, părțile sociale ale asociatului retras urmează să fie anulate, cu consecința reducerii corespunzătoare a capitalului social.

Prin urmare, părțile sociale nu pot fi dobândite de societate în nume propriu, de către ceilalți asociați sau de către terțe persoane, ci doar printr-o cesiune realizată între asociați sau cei interesați, cesiune ce trebuie realizată înainte de retragere, întrucât, odată ce hotărârea este pronunțată, calitatea de asociat se pierde concomitent cu dreptul de proprietate asupra părților sociale.

Odată cu pronunțarea hotărârii, asociatul retras va dobândi un drept de creanță față de societate, respectiv contravaloarea părților sociale deținute anterior, ca procent din valoarea societății. Această valoare este fie stabilită de comun acord cu ceilalți asociați, fie va fi stabilită de către instanță în cadrul aceleiași proceduri judiciare prin care s-a solicitat retragerea asociatului. Valoarea părților sociale va fi stabilită de de către un expert autorizat desemnat de instanță.

Retragerea asociaților – motive întâlnite în practică

Retragerea unui asociat din SRL poate interveni din mai multe motive, printre cele mai întâlnite în practică fiind:

– neînțelegerile dintre asociați/conflicte cu unul sau mai mulți asociați,

– lipsa motivației pentru SRL,

– dezinteresul manifestat de unul/mai mulți asociați față de activitatea societății,

– imposibilitatea participării asociatului la adunările generale ale asociaților,

– imposibilitatea îndeplinirii responsabilităților față de societate,

– dificultățile financiare ale asociatului,

– conflictul de interese,

– nemulțumiri cu privire la modul în care funcționează firma.

Retragerea din societate se poate face pe cale amiabilă, conform prevederilor actului constitutiv. Sunt totuși situații când unul sau mai mulți asociați pot refuza și astfel nu se poate obține acordul unanim de care este nevoie pentru ca un asociat să se poată retrage.

Sintetizând cele expuse anterior, conform legii, asociații unei societăți cu răspundere limitată se pot retrage din societate astfel:

– în cazurile prevăzute în actul constitutiv,

– cu acordul unanim,

– pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai apelului.

În toate cazurile retragerea devine efectivă, deci opozabilă terților, doar odată cu înregistrarea ei la Oficiul Registrului Comerțului.

Modalități de retragere a unui asociat

Retragerea unui asociat dintr-un SRL se poate face în cazurile prevăzute în actul constitutiv cu notificarea tuturor asociaților printr-o declarație de retragere a asociatului care dorește să se retragă, urmată de respectarea dreptului de preempțiune a celorlalți asociați.

Acest tip de retragere va produce efecte între părți din momentul notificării celorlalți asociați prin Declarația de retragere, iar asociatul va fi legal retras de la momentul pronunțării Rezoluției de admitere a dosarului de către Oficiul Registrului Comerțului competent privind înregistrarea acestor acte.

Un alt mod de retragere din societate, se referă la retragerea unui asociat dintr-un SRL prin acord unanim. În acest caz, se întrunește Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) care votează aprobarea cererii de retragere a asociatului.

Acest tip de retragere va produce efecte între părți din momentul adoptării valabile a Hotărârii de aprobare a Cererii de retragere, iar față de terți de la momentul pronunțării Rezoluției de admitere a dosarului de către Oficiul Registrului Comerțului competent privind înregistrarea acestor acte.

Retragerea asociatului dintr-o societate pe cale judiciară nu se face întotdeauna simplu și rapid. Pot exista situații în care fie actul constitutiv nu conține prevederi cu privire la dreptul asociaților de a se retrage în mod voluntar, fie actul constitutiv permite retragerea voluntară a asociaților, dar unul sau mai mulți asociați refuză retragerea acestuia, fapt pentru care acordul unanim nu se poate obține.

Asociatul aflat în una din situațiile de mai sus se va putea adresa instanței de judecată cu o cerere de chemare în judecată ce va avea ca obiect constatarea retragerii sale și plata contravalorii părților sociale.

Instanța va decide dacă există motive temeinice și totodată va stabili structura participării la capitalul social.

Retragerea judiciară va produce efecte de la data pronunțării de către instanța competentă a unei hotărâri judecătorești definitive.

Retragerea unui asociat dintr-un SRL presupune:

– pierderea calității de asociat a celui care s-a retras și implicit pierderea drepturilor ce derivă din calitatea de asociat,

– dreptul la o cotă parte din patrimoniul societății sau la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia,

– răspundere pentru pierderi și rămâne obligat față de terți pentru operațiile făcute de societate, până la data retragerii.

Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părțile sale sociale, se stabilesc:

– prin acordul asociaților,

– de un expert desemnat de societate,

– de instanță – în caz de neînțelegere.

După retragerea unui asociat dintr-un SRL, societatea trebuie să înregistreze la Registrul Comerțului noul act constitutiv și să acorde asociatului retras dividendele cuvenite până la momentul retragerii.

Retragerea unui asociat, la fel ca și excluderea dintr-o firmă, implică un consum de timp și energie.

Din punct de vedere contabil

Din punct de vedere contabil, aspectele legate de retragerea unui asociat sunt reglementate de Ordinul nr. 897 din 3 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților.

În acest sens, se parcurg următorii pași:

– Inventarierea și evaluarea patrimoniului: se efectuează inventarierea și evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale societății, ale căror rezultate se înregistrează în contabilitate;

– Se determină capitalul propriu (activul net) înainte de evaluare;

– Se determină capitalul propriu (activul net) după evaluare;

– Se efectuează partajul capitalului propriu pentru asociatul care se retrage (asociatului retras i se acordă o cotă-parte din valoarea capitalului propriu, proporțional cu participarea la capitalul social);

– Se înregistrează impozitul datorat și plata acestuia;

– Se înregistrează depunerea sumei de către celălalt asociat, reprezentând capitalul social care i-a fost cesionat de asociatul care se retrage;

– Se înregistrează plata de către asociatul care s-a retras a contravalorii capitalului social cesionat;

– Se achită cota-parte din capitalul propriu (activul net) cuvenit, diminuat cu impozitele calculate și vărsate.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.