Caută
Close this search box.

Procedura de obţinere a numărului EORI a fost simplificată

EORI – codul care servește drept număr de identificare pentru toate tranzacțiile vamale către și dinspre UE.
EORI

Pentru a înțelege necesitatea introducerii codului EORI, trebuie să subliniem că importurile și exporturile au un rol important în lumea globalizată de astăzi. Uniunea Europeană este cea mai mare economie din lume, primul exportator și importator mondial, principalul investitor și destinatar al investițiilor străine, precum și cel mai important donator mondial. Reprezentând 7% din populația mondială, UE deține peste un sfert din bogăția mondială, măsurată prin produsul intern brut, adică valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse. Piața unică a UE, în interiorul căreia circulă liber bunurile, serviciile, persoanele și capitalurile, este elementul esențial pe care se sprijină Uniunea pentru a crea locuri de muncă prin intermediul schimburilor comerciale cu alte țări și regiuni.

În ziua de astăzi produsele nu se mai fabrică integral într-un singur loc. Ele trec printr-un lung proces de asamblare format din mai multe etape, care sunt deseori realizate fiecare în alt “colț” din lume. Mențiunea “Made in” urmată de numele unei singure țări a devenit astăzi mai mult o excepție.

Schimbările fundamentale la nivel mondial în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare arată că locul în care este creată valoarea adăugată devine mai important decât cel în care sunt înregistrate efectiv exporturile.

Politica comercială a UE are, prin urmare, ca obiectiv să mențină și să reinventeze poziția ocupată de Uniune în lanțurile de aprovizionare la nivel mondial, mai degrabă decât să încerce să mențină toate etapele de producție pe teritoriul UE. Comerțul se fundamentează din ce în ce mai mult pe adăugarea de “straturi” suplimentare de valoare, de la cercetare-dezvoltare și proiectare, până la fabricarea componentelor, asamblare și logistică.

Necesitatea introducerii numărului EORI

Pe măsură ce numărul de schimburi crește și devine mai complex, respectarea procedurilor potrivite contribuie la asigurarea unui proces de afaceri fără probleme și eficient. Printre aceste proceduri se numără cerințele EORI care guvernează importurile și exporturile care implică UE.

Pentru a ține evidența importurilor și exporturilor de mărfuri către sau dinspre Uniunea Europeană, Regulamentul Comisiei nr. 312/2009 a stabilit că, începând din iulie 2009, companiile trebuie să aibă un număr de înregistrare și identificare a operatorului economic (EORI – “Economic Operators’ Registration and Identification Number” – Numărul de Înregistrare și Identificare a Operatorilor Economici). Prin urmare, importul anumitor bunuri din afara țărilor Uniunii Europene, dar și exportul către țările din exteriorul granițelor UE, necesită un cod EORI. Acest număr servește drept număr de identificare pentru toate tranzacțiile vamale către și dinspre UE.

Din motive de omogenitate și caracter practic, toate numerele EORI din UE urmează o structură similară, care este compusă din două părți: două litere care corespund codului de țară al statului membru emitent, urmate de o serie de numere care sunt unice pentru fiecare stat membru și care de obicei se referă parțial sau integral la codul fiscal sau de identificare al societății comerciale.

Numărul EORI este necesar atât companiilor care derulează operațiuni de import/export, cât și transportatorilor sau caselor de expediții.

Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic pentru a servi drept referință comună a acestora în relațiile acestora cu autoritățile vamale din UE. Totodată, numărul servește și la schimbul de informații între autoritățile vamale din statele membre, dar și între autoritățile vamale şi alte autorități, cum ar fi Poliția de Frontieră.

Ce se întâmplă dacă NU avem acest cod?

Ce se întâmplă dacă NU aveți un număr EORI? Nu veți putea achita taxele vamale și marfa importată nu va putea trece vama! Codul EORI este necesar și pentru a importa bunuri dintr-o țară non-UE sau pentru a exporta bunuri în afara Uniunii.

Companiile care doresc să-și stabilească o prezență în jurisdicții noi trebuie să respecte obligațiile legale și de reglementare, care pot diferi de cele cu care sunt obișnuiți în țările lor de origine și astfel au nevoie de un număr EORI. Strategia de extindere a oricărei companii ar trebui să conțină drept parte integrantă menținerea la curent cu aceste obligații. Orice companie care efectuează importuri și exporturi către și dinspre UE are nevoie de un număr EORI. Importul și exportul de bunuri fără acest număr este considerat ilegal și va implica costuri suplimentare (cum ar fi taxele de depozitare) și întârzieri.

Mai precis, acest număr este necesar pentru companiile care se află într-unul dintre următoarele cazuri:

– la depunerea unei declarații vamale pe teritoriul vamal al Uniunii;

– la depunerea unei declarații sumare de intrare (ENS);

– la depunerea unei declarații sumare de ieșire (EXS);

– la depunerea unei declarații de depozitare temporară pe teritoriul vamal al Uniunii;

– atunci când acționează în calitate de transportator în scopul transportului pe mare, pe căi navigabile interioare sau aerian;

– atunci când acționează în calitate de transportator care este conectat la sistemul vamal și dorește să primească oricare dintre notificările prevăzute de legislația vamală privind depunerea sau modificarea declarațiilor sumare de intrare.

Cum se obține un număr EORI?

În România, numărul EORI este atribuit de către Direcția Generală a Vămilor. Pentru a obține numărul EORI, trebuie depusă o cerere.

Cererea de atribuire a numărului EORI, al cărei model este prevăzut în anexa nr.1 din O.AVR 1760/2023, se completează utilizând aplicația „EORI-RO”, prin accesarea link-ului existent pe website-ul Autorității Vamale Române: www.customs.ro, secțiunea „e-Customs”, subsecțiunea EORI, Sistem Informatic.

Cererea se înregistrează în aplicația „EORI-RO”, se tipărește, se semnează de către solicitant și se transmite la direcția regională vamală în a cărei rază de competență teritorială are sediul/reședința solicitantul, în cazul persoanelor stabilite în România.

Condiții pentru trimiterea cererii

În cazul operatorilor economici și al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii, cererea se transmite la direcția regională vamală în a cărei rază de competență teritorială urmează ca solicitantul să desfășoare activități prevăzute la art. 5 alin. (1), respectiv art. 6 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

Prin excepție, în cazul operatorilor economici care nu sunt stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii, în condițiile respectării prevederilor art. 9 alin. (2) din Cod, care sunt titulari de carnete TIR, cererea se depune la biroul vamal de frontieră prin care sunt introduse sau scoase mărfurile pe/de pe teritoriul vamal al Uniunii.

În situații excepționale, cererea de atribuire a numărului EORI poate fi transmisă la biroul vamal de interior reședință de județ în a cărui rază de competență teritorială are sediul/reședința persoana respectivă, în cazul persoanelor stabilite în România, sau la biroul vamal în a cărui rază de competență teritorială urmează ca solicitantul să desfășoare activitățile prevăzute la art.5 alin.(1), respectiv art.6 alin.(1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, în cazul operatorilor economici și al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii.

În situația persoanelor, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, cererea de acordare a numărului EORI este însoțită de următoarele documente, transmise prin aplicația „EORI-RO”:

– documentele de înregistrare eliberate de autoritățile cu atribuții în acest sens;

– un act de identitate pe care sunt înscrise codul numeric personal și adresa domiciliului, în cazul persoanelor fizice.

În cazul operatorilor economici care nu sunt stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii, în condițiile respectării prevederilor art. 9 alin. (2) din Cod, care sunt titulari de carnete TIR, cererea de acordare a numărului EORI este însoțită de următoarele documente, transmise prin aplicația „EORI-RO”:

– coperta carnetului TIR cu ștampila ce conține datele de identificare a titularului de carnet TIR;

– pașaportul conducătorului autovehiculului.

Ce se întâmplă după transmiterea cererii?

Ulterior primirii cererii de atribuire a numărului EORI, autoritatea vamală competentă accesează bazele de date, în vederea extragerii de documente/informații din care vor prelua datele necesare analizării cererii de atribuire a numărului EORI.

După verificarea concordanței dintre datele cuprinse în cerere, informațiile obținute din RECOM, VIES/ANAF – Registru TVA și/sau Registrul Național ONG și cele din documentele prevăzute la art. 6-8, după caz, inclusiv a veridicității calității de reprezentant legal a persoanei înscrise la rubrica 14 din cererea prevăzută în anexa nr. 1, autoritatea vamală competentă acordă numărul EORI și transmite solicitantului, prin intermediul aplicației „EORI-RO”, o notificare de atribuire a numărului EORI, la adresa de poștă electronică indicată de acesta în cerere.

În condițiile în care în cerere nu este indicată o adresă de poștă electronică, notificarea de atribuire a numărului EORI se transmite prin poșta solicitantului sau se înmânează acestuia la sediul autorității vamale competente.

În condițiile în care autoritatea vamală competentă constată neconcordanțe între datele înscrise în cerere, informațiile obținute din RECOM, VIES/ANAF – Registru TVA și/sau Registrul Național ONG și cele din documentele prevăzute la art. 6-8, după caz, precum și în cazul lipsei vreunuia dintre documente, aceasta notifică solicitantul despre cele constatate la adresa de poștă electronică menționată în cerere sau, când aceasta nu este disponibilă, prin intermediul serviciilor poștale.

Cererea de acordare a numărului EORI se respinge și se elimină din aplicația „EORI-RO”, dacă solicitantul nu a remediat în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării neconcordanțele constatate de autoritatea vamală competentă.

Cum s-a simplificat procedura de obținere a numărului EORI?

În data de 23 august 2023 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 763 Ordinul nr. 1760/2023 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane”.

Printre cele mai importante prevederi ale Ordinului menționăm următoarele:

– operatorii economici care sunt stabiliţi în România nu mai au obligativitatea anexării anumitor documente la cererea de atribuire a numărului EORI (de exemplu, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA). Astfel de informații se pot verifica utilizând baze de date online gestionate de instituții publice la nivel național sau unional la care autoritatea vamală are acces;

– autoritățile vamale vor utiliza anumite informații/date necesare analizării cererii din bazele de date online gestionate de instituții publice precum:

a) baza de date RECOM, gestionată de Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru verificarea informațiilor de identificare prevăzute într-un certificat de înregistrare și a altor informații prevăzute într-un act constitutiv; 

b) baza de date online VIES, gestionată de Comisia Europeană, pentru stabilirea valabilității numărului de înregistrare în scopuri de TVA;

c) baza de date online ANAF – Registru TVA gestionată de Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la taxa pe valoare adăugată;

d) baza de date online Registrul Național ONG, gestionată de Ministerul Justiției, pentru verificarea adresei sediului social în situația în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele de înregistrare eliberate de autoritățile cu atribuții în acest sens sau în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de organul fiscal competent;

– în situația în care una dintre bazele de date menționate anterior nu funcționează, autoritatea vamală solicită documentul/documentele care trebuie să însoțească cererea de la persoana care a depus cererea, prin intermediul poștei electronice sau a altor mijloace de comunicare;

– s-a introdus noțiunea de situație excepțională prin care cererea de atribuire a numărului EORI poate fi transmisă la:

a) biroul vamal de interior reședință de județ în cazul persoanelor stabilite în România, sau,

b) la biroul vamal în a cărui rază de competență teritorială urmează ca solicitantul să desfășoare activitățile în cazul operatorilor economici și al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.