Caută
Close this search box.

Noi modificări legislative privind controalele ANAF – Antifraudă

Pe lângă controalele ANAF - Antifraudă așteptate, este anticipată și o majorare a verificărilor documentare efectuate de inspectori.

Controalele ANAF – Antifraudă, ȋn general, sunt privite de către societăți ca un lucru rău şi nu neapărat din cauza faptului că vor fi controlate. Se datorează în principal temerii că punctul lor de vedere nu va fi luat ȋn considerare. Astfel ȋntreaga lor activitate este pusă sub semnul ȋntrebării, datorită unei opinii singulare a inspectorului care efectuează controlul.

Tocmai pentru că această cutumă legată de controale fiscale, ȋn general, există, lucru ştiut şi de organele de control, OG 31/2022 vine şi modifică Codul de Procedură Fiscală.

Printre cele mai importante modificări introduse de OG 31/2022 se numără:

1. Punctul de vedere al contribuabilului va fi luat ȋn seamă la controalele ANAF – Antifraudă

Inspectorii Antifraudă sunt obligați să analizeze punctul de vedere al contribuabilului ori de câte ori se prezintă o asemenea opinie la procesul verbal de control, urmând ca respectivul document să fie revizuit sau controlul să fie efectuat din nou.

Dacă, ȋn urma analizei va reieşi că este necesară refacerea controlului și/sau a procesului verbal/actului de control, conducătorul structurii dispune măsurile necesare conform celor constatate.

2. Inspecția fiscală va ȋnceta dacă au fost sesizate organele judiciare

Inspecția fiscală va înceta dacă au fost sesizate organele jurdiciare în legătură cu anumite constatări care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni.

Dacă se dispune renunțarea la urmărirea penală sau clasarea cauzei, inspecția se va relua dacă se va aprecia că este necesar.

3. Contribuabilul are obligația de a colabora la constatarea stărilor de fapt fiscale

Acesta este obligat să dea informații, să prezinte la locul de desfășurare a inspecției fiscale toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

De comun acord cu organele de inspecție fiscală, colaborarea contribuabilului/plătitorului la constatarea stărilor de fapt fiscale se poate realiza și prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanță.

4. Durata inspecției fiscale la nerezidenți va fi de 180 zile

Durata de efectuare a inspecției fiscale pentru contribuabilii nerezidenți se va modifica ȋn sensul că durata maximă de efectuare a inspecției fiscale va fi de 180 de zile, similar cu durata prevăzută pentru contribuabilii mari sau contribuabilii care au sedii secundare.

Această modificare are în vedere eliminarea problemelor rezultate din activitatea organului de inspecție fiscală.

5. Taxele vamale, accizele și TVA vor fi eliminate de la acordarea eșalonării la plată

Pe lângă ajutoarele de stat de recuperat și fondurile europene, nu vor mai intra sub incidența eșalonării la plată taxele vamale, accizele și taxa pe valoarea adăugată pentru care competența de administrare revine Autorității Vamale Române, cu excepția inspecției fiscale și a executării silite.

Referitor la taxele vamale, accizele și taxa pe valoarea adăugată care se află în administrarea Autorității Vamale Române, chiar dacă aceasta are calitatea de organ fiscal central, pentru aceste obligații nu se acordă eșalonare nici în cazul în care se transmit la ANAF în vederea recuperării.

6. Insolvabilitate

Se reglementează posibilitatea declarării stării de insolvabilitate a debitorilor care deţin în proprietate bunuri a căror valoare este mai mică de 2% din cuantumul obligațiilor fiscale restante.

7. Taxa pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate (SFIA)

Se restituire taxa pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate (SFIA) dacă plătitorul solicită din proprie inițiativă, oricând în primele 15 zile de la depunerea cererii, termen alocat analizei prealabile.

Soluţia fiscală individuală anticipată este actul administrativ emis de organul fiscal central în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului/plătitorului referitoare la reglementarea unei situaţii fiscale de fapt viitoare.

Cererea pentru emiterea soluţiei fiscale se depune pentru o singură situaţie fiscală de fapt viitoare şi o singură obligaţie fiscală principală.

Contribuabilul/Plătitorul poate depune mai multe cereri în vederea reglementării mai multor situaţii fiscale de fapt viitoare. Situaţia fiscală de fapt viitoare se apreciază în funcţie de data depunerii cererii.

Anterior depunerii cererii de emitere a unei soluţii fiscale individuale anticipate sau de emitere/modificare a unui acord de preţ în avans, contribuabilul/Plătitorul poate solicita în scris organului fiscal competent o discuţie preliminară pentru emiterea unei soluţii fiscale, respectiv pentru încheierea unui acord sau, după caz, stabilirea condiţiilor pentru modificarea acordului.

Emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate se supune unei taxe de emitere după cum urmează:

– de 5.000 euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua efectuării plăţii, pentru contribuabilii mari şi contribuabilii nerezidenţi;

– de 3.000 euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua efectuării plăţii, pentru celelalte categorii de contribuabili/plătitori.

Contribuabilul solicitant are dreptul la restituirea taxei achitate în cazul în care organul fiscal competent respinge emiterea/modificarea acordului de preţ în avans.

Contribuabilul/Plătitorul solicitant nu are dreptul la restituirea taxei achitate pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate în cazul în care cererea intră în procedura de analiză pe fond în vederea soluţionării prin emiterea ordinului ministrului finanţelor de aprobare/respingere a cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate.

8. Efectuarea de controale ANAF – Antifraudă

În cazuri temeinic justificate, după începerea urmăririi penale, cu avizul procurorului, poate fi solicitată ANAF și/sau Autorității Vamale Române efectuarea de controale fiscale, conform obiectivelor stabilite.

Rezultatul controalelor se va consemna în procese-verbale care constituie mijloace de probă. Procesele-verbale nu constituie titlu de creanță fiscală.

9. Se introduce o nouă situație de suspendare a termenului de prescripție

În cazul decesului contribuabilului se suspendă termenul de prescripție fiscală între data decesului contribuabilului și data luării la cunoștință a organului fiscal competent asupra existenței/inexistenței succesorilor.

La ce ne aşteptăm în 2023 privind controalele ANAF – Antifraudă?

Anul 2022 a venit cu o intensificare a inspecțiilor și controalelor fiscale, având în vedere obiectivele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prin Strategia ANAF 2022-2024, care presupune o creştere cu 10% a numărului de inspecții fiscale în această perioadă. De asemenea, controlul documentar la distanță ar trebui să reprezinte 30% din totalul verificărilor în 2022 și se dorește să fie 60% în 2025 – deci… activitatea de control va fi una intensă.

Pe lângă creșterea numărului de inspecții fiscale, este anticipată și o majorare semnificativă a verificărilor documentare efectuate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, care, aşa cum bine ştiți, încă de la finalul anului 2020, au posibilitatea ca, în situații excepționale, să emită decizii de impunere.

Aşadar, va fi un an ȋn care controalele ANAF – Antifraudă vor fi intensificate, iar planurile autorităților și măsurile anunțate sunt în conformitate cu așteptările mediului de afaceri referitoare la toate obiectivele enunțate: digitalizarea administrației fiscale cu scopul de a spori transparența relației dintre stat și contribuabili, de a identifica din timp comportamentele neconforme și de a majora veniturile din impozite și taxe la bugetul de stat prin creșterea conformării voluntare și reducerea evaziunii fiscale.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.