Caută
Close this search box.

Modificări legislative privind controlul fiscal

Urmăriți modificările aduse Codului de procedură fiscală care sunt fie cu aplicabilitate din 2023, fie începând cu 2026.
controlul fiscal

Reforma ANAF prin digitalizare vizează transferarea acţiunilor de control de la controlul fiscal fizic la cel digital. Astfel, în data de 29.12.2022 a intrat în vigoare OUG 188/2022 prin care se aduc o serie de modificări la Codul de procedură fiscală.

Aşadar, se urmăreşte:

a) creşterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale prin interacţiune minimă cu contribuabilii, simplificarea formularelor electronice, dezvoltarea serviciilor la distanţă One Stop Shop, VIES, etc;

b) îmbunătăţirea proceselor de administrare a impozitelor şi taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al riscurilor, tratament fiscal adaptat riscurilor, consolidarea capacităţilor de control şi realizarea unei platforme complexe de tip big data;

c) asigurarea capacităţii de răspuns la provocările informaţionale actuale şi viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a MF/ANAF prin implementarea hubului financiar, asigurarea infrastructurii hardware/software şi interoperabilităţii sistemelor.

Prevederi privind controlul fiscal care au intrat în vigoare la 29.12.2022

1. Organul fiscal are obligaţia ca, la cererea scrisă a contribuabilului supus unei acţiuni de control fiscal, să pună la dispoziţia acestuia dosarul administrativ al acţiunii de control fiscal.

2. În procedura de control fiscal ori de soluţionare a contestaţiei, cererile, înscrisurile sau orice alte documente pot fi transmise de contribuabili prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, ori prin poştă, cu confirmare de primire sau prin poşta electronică la adresa de e-mail indicată de organul de control sau de soluţionare a contestaţiei ori depuse la registratura organului fiscal competent. În mod similar, organul de control sau de soluţionare a contestaţiei poate transmite solicitări, înscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, ori prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin poşta electronică la adresa de e-mail indicată de contribuabil.

3. Se introduce “Notificarea de conformare emisă de organul fiscal central în cazul inspecţiei fiscale

Pentru contribuabilii prezumtivi a fi selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală transmite acestora, în scris, o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate în scopul reanalizării de către aceştia a situaţiei fiscale şi, după caz, de a depune sau de a corecta declaraţiile fiscale.

Prin notificare se comunică contribuabilului că în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării are posibilitatea să depună sau să corecteze declaraţiile fiscale. Până la expirarea acestui termen, organul de inspecţie fiscală nu întreprinde nicio acţiune în vederea selectării pentru efectuarea inspecţiei fiscale.

4. Se acordă posibilitatea depunerii sau corectării declaraţiei de impunere aferentă perioadelor şi creanţelor fiscale ce vor face obiectul inspecţiei fiscale, până la data începerii inspecţiei fiscale.

5. Devine regula generală ca controlul fiscal să se desfăşoare la sediul organului de inspecţie. Totuși, din iniţiativa organului de inspecţie fiscală sau la solicitarea motivată a contribuabilului, inspecţia fiscală se poate desfăşura în spaţiile de lucru ale contribuabilului. Schimbarea locului de desfăşurare a inspecţiei fiscale se poate realiza şi pe parcursul inspecţiei fiscale. Contribuabilul trebuie să pună la dispoziţie un spaţiu adecvat, precum şi logistica necesară desfăşurării inspecţiei fiscale. Dacă nu există sau nu poate fi pus la dispoziţie un spaţiu de lucru adecvat pentru derularea inspecţiei fiscale, atunci activitatea de inspecţie se desfăşoară la sediul organului fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.

6. În cazul în care contribuabilul nu a fost informat cu privire la finalizarea verificării unei perioade fiscale şi a unui tip de obligaţie fiscală, acesta poate solicita emiterea deciziei de impunere provizorie după împlinirea a jumătate din durata legală de efectuare a controlului fiscal.

7. Controlul operativ și inopinat este înlocuit de controlul antifraudă. Controlul antifraudă are ca obiect prevenirea şi combaterea fraudei şi evaziunii fiscale. Organele de control antifraudă fiscală exercită activităţi de control operativ, fără informarea prealabilă a contribuabilului cu privire la efectuarea controlului. Prin excepţie, organele de control antifraudă fiscală pot efectua controlul antifraudă fără existenţa unei analize de risc în următoarele cazuri:

a) atunci când, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată încălcări ale legislaţiei fiscale care impun o intervenţie imediată;

b) în mod excepţional, în vederea efectuării unor acţiuni de control cu caracter specific, în scopul prevenirii şi combaterii fraudei şi/sau evaziunii fiscale.

Contribuabilul nu poate face obiecţii cu privire la procedura de selectare folosită pentru efectuarea controlului antifraudă.

8. Ori de câte ori controlul antifraudă se efectuează în spaţiile de lucru ale contribuabilului, controlul se consemnează în registrul unic de control, potrivit legii.

9. Pentru verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice, se efectuează următoarele activităţi preliminare:

a) analiza de risc de către structura de la nivelul aparatului central al ANAF în vederea stabilirii riscului aferent persoanelor fizice de neconformare la declararea veniturilor impozabile. Riscul aferent unei persoane fizice de neconformare la declararea veniturilor impozabile reprezintă diferenţa semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori pentru aceeaşi perioadă impozabilă. Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori este o diferenţă mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puţin de 50.000 lei;

b) notificarea, în scris, a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal potrivit lit. a), înainte de selectarea pentru verificarea situaţiei fiscale personale, că au posibilitatea de a reanaliza situaţia fiscală personală, inclusiv de a depune sau de a corecta declaraţiile fiscale în termen de 30 de zile;

c) selectarea persoanelor fizice ce urmează a fi supuse verificării situaţiei fiscale personale efectuate la nivelul aparatului central al ANAF, în funcţie de nivelul riscului stabilit. Nivelul riscului se stabileşte pe baza analizei de risc.

10. Se introduce “Notificarea de conformare emisă de organul fiscal central în cazul verificării situaţiei fiscale personale”

Pentru persoanele fizice identificate cu risc fiscal, organul competent cu efectuarea verificării situaţiei fiscale personale transmite acestora, în scris, o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate. Scopul este de reanalizare de către persoana fizică a situaţiei fiscale şi, după caz, de a depune sau de a corecta declaraţiile fiscale.

11. Verificarea documentară se efectuează de către organele de inspecţie fiscală, organele de control antifraudă fiscală şi organele fiscale competente să exercite verificarea situaţiei fiscale personale.

Organele de control antifraudă fiscală au competenţă în efectuarea verificării documentare pe întreg teritoriul ţării.

12. Se introduce obligativitatea audierii contribuabilului, în cazul verificării documentare.

Decizia de impunere emisă fără audierea contribuabilului este nulă, cu excepţia cazului în care contribuabilul notifică organul fiscal, în scris, că renunţă la audiere.

Persoana are dreptul să îşi prezinte în scris punctul de vedere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data audierii. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 5 zile lucrătoare, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului de control fiscal.

Decizia de impunere se emite în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data audierii contribuabilului.

Prevederi care vor intra în vigoare la 01.01.2026

1. Se introduce obligaţia de a comunica contribuabilului clasa/subclasa de risc fiscal în care a fost încadrat. Analiza de risc se efectuează periodic, caz în care organul fiscal stabileşte şi clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului. Clasa/Subclasa de risc fiscal se comunică contribuabilului, la cererea acestuia, prin orice mijloc de comunicare care asigură dovada primirii informaţiei, cu excepţia cazului în care obiective de interes general justifică restrângerea accesului la această informaţie.

2. În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către organul de inspecţie fiscală competent, în funcţie de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabileşte pe baza analizei de risc. În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, selectarea contribuabililor pentru efectuarea acţiunii de inspecţie fiscală se efectuează la nivelul aparatului central al ANAF, în funcţie de nivelul riscului stabilit pe baza analizei de risc.

3. Organul fiscal central are dreptul de a efectua o verificare fiscală a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în baza unei analize de risc și cu respectarea activităţilor preliminare de informare.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.