Caută
Close this search box.

Inspecția Muncii. Agenda controalelor pentru anul 2023

Inspecţia Muncii va verifica și în 2023 modul în care angajatorii respectă prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă și SSM.
Inspecția Muncii

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, va desfășura în continuare acțiuni de prevenire și control în anul 2023 pentru verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale din domeniul relațiilor de muncă precum și al securității și sănătății în muncă.

Aceste tipuri de controale au următoarele caracteristici: 

controalele de fond – au ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii aplică prevederile legislației muncii, a clauzelor din contractele colective de muncă, precum și realizarea unei analize de ansamblu a activității în domeniul relațiilor de muncă și al evidenței muncii, în vederea eliminării deficiențelor constatate și conștientizării angajatorului cu privire la respectarea legislației muncii;

– controalele tematice – acoperă un număr limitat de domenii din cele reglementate de legislația muncii și se desfășoară într-o perioadă scurtă de timp. Aceste tipuri de controale oferă o imagine parțială a modului de organizare și desfășurare a activității angajatorului, concludentă însă asupra problemei care constituie tema controlului;

– controalele inopinate, presupun două coordonate și anume:

1. tip campanie acest gen de control specific izvorăște din Programul anual de acțiuni al Inspecției Muncii, aprobat de inspectorul general de stat și vizează mari domenii de activitate precum și o problematica precisă circumscrisă atât relațiilor de muncă cât și securității și sănătății în muncă. În acest sens, în vederea derulării corespunzătoare a acestui gen de controale, la nivel central se constituie un colectiv coordonare a campaniei care planifică acțiunile în teritoriu și centralizează operativ, zilnic rezultatele acțiunilor din județe.

2. soluționarea sesizărilor/ reclamațiilor – acest tip de control este o componentă deosebit de importantă a activității corpului de control relații de muncă, precum și o veritabilă sursă pentru derularea controalelor inopinate. Sesizările și reclamațiile adresate ITM, cuprind o paletă deosebit de diversificată de probleme legate de derulare a raporturilor de muncă din unitățile aflate în evidență și implică un volum de muncă destul de mare pentru verificarea și soluționarea lor în termenele legale.

Pentru controalele tip campanie, Inspecția Muncii a pregătit calendarul acțiunilor de control pentru anul 2023, iar mai jos vom face un rezumat al acestora în funcție de perioada desfășurării.

Inspecția Muncii cu privire la formele de muncă nedeclarată

În domeniul relațiilor de muncă inspectorii vor derula pe tot parcursul anului campania privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată și subdeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia (ex: construcții, protecție și pază, service auto, depozite, comerț, restaurante, baruri și alte activități de servire a băuturilor, hoteluri și facilități cazare, activități de jocuri de noroc și pariuri, închirieri de transportoare și trotinete electrice etc.).

Obiectivele campaniei sunt:

– identificarea și combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în diferite domenii de activitate, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

– identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;

– determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicaţia REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediul social;

– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

– diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în diferite domenii de activitate;

– eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, datorită consecinţelor sociale şi economice pe care le produce și anume:

– persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecţie socială;

– lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele la concediu remunerat și la concediu medical;

– lipsa accesului la pensie și la indemnizație de șomaj;

– persoana care prestează munca fără forme legale de angajare, nu are siguranţa plăţii muncii prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului;

– angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube produse de acesta;

– condiţii precare de muncă pentru lucrători şi riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor;

– fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.

În perioada aprilie-decembrie,Inspecția Muncii va derula acțiunea de identificare şi combatere a cazurilor de muncă nedeclarată și subdeclarată în domeniul prestărilor de servicii (catering, livrare, curierat etc.) 

Inspecția Muncii cu privire la zilieri

În perioada iulie-septembrie Inspecția Muncii va derula o campanie, privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia precum și a modului în care se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul electronic de evidență a zilierilor.

Obiectivul campaniei este creşterea gradului de conştientizare și verificare a beneficiarilor și a împuterniciților acestora, în ceea ce priveşte modalitatea de respectare a condițiilor legale în care se poate desfășura activitate cu zilieri, vizând totodată diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea legislației incidente.

Se efectuează acțiuni de verificare în vederea eliminării neconformităţilor constatate, și totodată se realizează îndrumarea beneficiarilor cu privire la modalitățile de aplicare a legislației.

Programul controalelor ITM în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

1. Ianuarie – Martie: acțiune de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.

2. Ianuarie – Iunie: acțiune de verificare și control a respectării prevederilor SSM în domeniile: hoteluri şi alte facilităţi de cazare (Cod CAEN 55) și restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie (Cod CAEN 56), iar acțiunea pe litoral se va desfășura în perioada Iulie – Septembrie.

3. În perioada Aprilie – Septembrie se vor desfășura următoarele acțiuni:

– campania națională în domeniul transporturilor rutiere interne de marfă și călători, privind respectarea de către angajatori și lucrători a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă, cod CAEN 49;

– campanie națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfăşoară activități de producţie, depozitare şi comercializare a carburanților auto;

– acțiune de control privind verificarea respectării cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în activitățile care implică folosirea macaralelor portuare, cod CAEN 5222 (servicii anexe pe apă), cod CAEN 5224 (manipulări), cod CAEN 5210 (depozitări), cod CAEN 50 (transport pe apă).

4. Aprilie – Decembrie: acțiune privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul securității şi sănătății în muncă în cadrul unităților care au ca obiect de activitate cod CAEN 8610 – Activităţi de asistență spitalicească.

5. În perioada Octombrie – Decembrie, vor fi următoarele acțiuni:

– acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice;

– se va relua acțiunea de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere, desfășurată și în primul trimestru al anului;

– acţiune de control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici periculoşi la locul de muncă.

Alte aspecte vizate de inspectorii ITM

De asemenea, pe tot parcursul anului, inspectorii vor mai derula în domeniul relațiilor de muncă următoarele acțiuni:

– verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrare a agenților de plasare forță de muncă în străinătate;

– verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare;

– verificarea modului în care se respectă legislația în domeniul relațiilor de muncă în transportul rutier;

– identificare şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul cabinetelor medicale individuale, policlinici;

– verificarea modului în care angajatorii respectă în relațiile de muncă prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

– verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art.129 din Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin necunoașterea prevederilor legale;

– acțiune de informare a angajatorilor cu privire la registrul general de evidență a salariaților;

– acțiune de verificare a sesizărilor privind încălcări ale prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă ale partenerilor sociali diseminate în cadrul Consiliilor Consultative Tripartite organizate la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă având ca scop cunoașterea situației de fapt și identificarea problemelor cu care se confruntă partenerii sociali;

– acţiuni de informare și de conştientizare destinate lucrătorilor și angajatorilor care desfășoară activități pe teritoriul României asupra drepturilor conferite de legislația în vigoare, a dezavantajelor muncii nedeclarate și subdeclarare, precum și acțiuni de informare a cetățenilor români aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin necunoașterea prevederilor legale.

Totodată, pe tot parcursul anului, Inspecția Muncii prin inspectorii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă desfășoară următoarele acțiuni:

– verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43;

– acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii (50 – 249 lucrători).

Cum se finalizează Inspecția Muncii

Activitatea inspectorilor de control se finalizează prin procese verbale de control, în care se consemnează constatările privind nerespectarea prevederilor legale și prin care inspectorii de muncă impun ca abaterile constatate să fie remediate într-un timp limitat, dispunând măsuri obligatorii, cu termene concrete de realizare. Procesul verbal de control este act oficial de la data încheierii lui, angajatorul având obligația de a îndeplini măsurile dispuse prin acesta.

Prin același proces verbal de control, angajatorul este înștiințat cu privire la obligația de a informa, în scris, inspectoratul teritorial de muncă cu privire la modalitatea de îndeplinire a măsurilor stabilite. Realizarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de control se asigură prin verificarea punctuală a realizării măsurilor dispuse, prin controalele ulterioare efectuate de către inspectorii de muncă.

Ca urmare a constatărilor rezultate din activitatea de control, Inspecţia Muncii poate sesiza organele de urmărire penală atunci când există indicii privind săvârşirea unor infracţiuni.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.