Caută
Close this search box.

Disciplina muncii în cadrul unei firme

Disciplina muncii are în vedere buna comportare a salariaților în cadrul sau în afara firmei, față de ceilalți salariați sau terțe persoane.
Disciplina muncii

Regulile privind disciplina muncii au în vedere etica, deontologia și buna comportare a salariaților în cadrul sau în afara unității angajatorului, față de ceilalți salariați sau terțe persoane.

Aceste reguli vizează totodată și relațiile dintre șefii ierarhic superior față de salariații din subordine, dar și invers, așa cum este firesc de altfel. Cu alte cuvinte, se au în vedere regulile de conduită între salariați, atât pe nivel vertical cât și orizontal.

Disciplina muncii și Regulamentul Intern

Dată fiind importanța capitolului dedicat disciplinei muncii din Regulamentul Intern, este esențial să știm cum anume trebuie redactat acesta.

Regulamentul Intern va cuprinde reguli concrete de disciplină, adică nu generalități, nu interdicții vagi, nu prevederi neaplicabile, ci norme adaptate perfect specificului firmei, care să exprime regulile pe care doriți să le impuneți în relațiile dintre salariați, în relațiile pe verticală din firmă, dar și în relațiile dintre salariați și clienți, beneficiari, colaboratori etc.

Firește însă, prerogativa disciplinară a angajatorului este limitată la proprii salariați. Ca urmare, Regulamentul Intern se va putea referi numai la aceștia.

Cel mai important capitol al Regulamentului Intern îl constituie cel dedicat disciplinei muncii. De fapt, organizarea muncii și sancționarea abaterilor disciplinare sunt de competența exclusivă a angajatorului. Astfel, Regulamentul Intern – act unilateral al angajatorului – este cel mai potrivit document pentru reglementarea aspectelor legate de disciplina muncii.

În principiu, este posibil ca anumite aspecte de natură disciplinară sa fie negociate prin contractul colectiv de muncă. Cu toate acestea, nu recomandăm o astfel de practică, deoarece tot ceea ce ține de disciplina muncii trebuie înțeles ca fiind de competența exclusivă a angajatorului și, deci, în limita prevederilor legale, nenegociabil.

Astfel, prin Regulamentul Intern, veți putea impune un set de reguli de conduită în firmă și în raporturile de muncă. Fiecare salariat va avea nu numai obligația de a presta munca, potrivit prevederilor contractuale și fisei postului, dar și de a respecta aceste reguli de conduită. Cel care nu o face, va putea fi sancționat, indiferent dacă și-a îndeplinit celelalte atribuții de serviciu.

Disciplina muncii și sancțiunile disciplinare

Încălcarea de către salariat a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.

Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară.

Trebuie să nu se piardă din vedere faptul că nicio sancțiune disciplinară nu se va putea aplica în mod corect dacă nu există un text expres care să interzică fapta săvârșită de către salariat și să o califice ca abatere disciplinară.

Dacă nu am prevăzut în Regulamentul Intern că o anumită faptă se poate sancționa disciplinar, numai dacă o astfel de prevedere există deja în lege sau în contractul colectiv ori individual de muncă, fapta respectivă se mai poate sancționa. De aceea, capitolul dedicat disciplinei muncii trebuie elaborat atent și raportat mereu la specificul unității.

Încălcarea cu vinovăție de către salariați a obligațiilor lor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare în unitate constituie abatere disciplinară și se sancționează ca atare, indiferent de funcția sau postul pe care îl ocupă persoana care a săvârșit fapta.

Constituie abatere disciplinară și se sancționează încălcarea cu vinovăție de către salariați a obligațiilor lor de serviciu prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, obligațiile de serviciu stabilite în contractele individuale de muncă, în fișa postului, în Regulamentul Intern  sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ori de ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Constituie abatere disciplinară următoarele fapte:

– prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau oboseală înaintată, introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, practicarea de activități care contravin atribuțiilor de serviciu sau care perturbă activitatea altor salariați;

– nerespectarea programului de lucru, întârzierea sau absentarea nemotivată;

– părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobare sau pentru alte interese decât cele ale angajatorului;

– întârzierea sistematică în efectuarea sarcinilor de serviciu;

– neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;

– refuzul nejustificat de a îndeplini atribuțiile de serviciu sau alte sarcini încredințate de conducătorul compartimenului sau a instituției;

– atitudinile ireverențioase în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu;

– intervenția sau stăruința pentru rezolvarea unor cereri în afara cadrului legal;

– nerespectarea secretului profesional sau confidențialității lucrărilor cu acest caracter;

– încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicții;

– executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului angajatorului;

– solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informații sau facilitări a unor servicii care să dăuneze activității societății;

– introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor alcoolice, pentru a fi consumate la locul de muncă;

– scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri și documente aparținând acesteia, fără acordul scris al conducerii angajatorului;

– înstrăinarea oricăror bunuri date în folosință, păstrare sau de uz comun, precum și deteriorarea funcțională și calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizări ori manevrări necorespunzătoare;

– folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoștință pe orice cale sau copierea pentru alții, fără aprobarea scrisă a conducerii, a unor documente sau informații privind activitatea angajatorului sau a datelor specificate în fișele sau dosarele personale ale angajaților;

– prestarea oricărei activități remunerate sau neremunerate, în timpul orelor de program sau în timpul liber – în beneficiul unui concurent direct sau indirect al angajatorului;

– atitudinea necorespunzătoare față de ceilalți angajați, față de managementul unității sau față de beneficiari (conduita necivilizată, insulta, calomnia, purtarea abuzivă, lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății);

– comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranța angajatorului, a propriei persoane sau a colegilor;

– manifestări de natură a aduce atingere imaginii angajatorului;

– folosirea în scopuri personale a autovehiculelor angajatorului, a oricăror materiale, mijloace fixe sau materii prime ale acestuia;

– pentru a oferi un mediu de lucru sănătos și sigur, este interzis fumatul în spațiile de lucru, cu excepția zonelor special amenajate în acest scop;

– organizarea de întruniri în perimetrul unității fără aprobarea prealabilă a conducerii;

– introducerea, răspândirea sau afișarea în interiorul instituției a unor anunțuri, afișe, documente etc., fără aprobarea conducerii angajatorului;

– propaganda partizană unui curent sau partid politic; desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic;

– nerespectarea prevederilor Regulamentului Intern.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.