Caută
Close this search box.

Deductibilitatea cu costurile excedentare ale îndatorării pentru împrumuturi intragrup

Începând cu 1 ianuarie 2024, OUG 115/20023 a modificat regulile privind deductibilitatea cu costurile excedentare ale îndatorării.
Getting your Trinity Audio player ready...
costurile excedentare ale îndatorării

Începând cu 1 ianuarie 2024, firmele membre ale unor grupuri, care beneficiază de împrumuturi de la grup, au de aplicat un prag suplimentar de deductibilitate pentru costurile excedentare ale îndatorării (i.e., suma cu care costurile îndatorării unui contribuabil depăşesc veniturile din dobânzi şi alte venituri echivalente din punct de vedere economic pe care le primeşte contribuabilul), potrivit OUG 115/2023.

Astfel, începând din 2024, primul pas pentru a determina deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile și diferențele de curs valutar aferente împrumuturilor este de a calcula încadrarea în pragul de deductibilitate pentru costul excesiv al îndatorării aferent împrumuturilor de la grup, și acest lucru diferă în funcție de destinația acestor împrumuturi de la afiliați.

Pragul 1: 500.000 EURO pentru costurile excedentare ale îndatorării în legătură cu împrumuturile de la părți afiliate, care nu finanțează active eligibile, conform Ordinului 10/2024

Costurile excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacţii/operaţiuni care nu finanţează achiziţia/producţia imobilizărilor în curs de execuţie/activelor stabilite potrivit art. 181 alin. (3) şi (12), respectiv art. 183 alin. (2) şi (9), şi care sunt efectuate cu persoane afiliate, definite potrivit art. 7 pct. 26, se deduc, într-o perioadă fiscală, până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro.

Acest plafon nu se aplică instituţiilor de credit – persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine, instituţiilor financiare nebancare, sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare şi întreprinderilor de investiţii definite potrivit legii.

Noutăți legislative privind costurile excedentare ale îndatorării pentru împrumuturi intragrup

Primul an de aplicare a noului prag de 500.000 EURO pentru costul excedentar al îndatorării în raport cu datoria intragrup este 2024.

Conform prevederilor art. 45 alin. (19) din Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin OUG 115/2023, costul excedentar al îndatorării reportat la 31 decembrie 2023 nu se va încadra sub regula cu primul plafon de 500.000 EURO, indiferent dacă provine din împrumuturi de la afiliați sau nu.

Activele prevăzute la art. 181 alin. (3) și (12) și, respectiv, art. 183 alin. (2) și (9) din Codul fiscal sunt cele cuprinse în formula impozitului minim pe venitul pe cifra de afaceri („IMCA”) și a impozitului special pe venitul pe cifra de afaceri („ICAS”), astfel cum au fost introduse prin Legea 296/2023 și modificate prin OUG 115/2023.

Ordinul nr. 10/2024 al Ministerului Finanțelor stabilește activele care se încadrează în indicatorii I și A prevăzuți la art. 181 alin. (3) și art. 183 alin. (2) din  Codul fiscal. Astfel, Ordinul nr. 10/2024 este relevant nu doar pentru contribuabilii a căror cifră de afaceri depășește 50 milioane EURO și care intră sub incidența IMCA, ci și pentru orice alt contribuabil plătitor de impozit pe profit, care are împrumuturi de la afiliați, deoarece este relevant dacă aceste împrumuturi finanțează activele menționate în Ordin (caz în care dobânzile pentru aceste împrumuturi nu intră în limitarea conform plafonului de 500.000 EURO din 2024) sau nu.

Lista activelor a căror finanțare prin împrumuturi de la grup nu atrage aplicarea pragului nou introdus de 500.000 euro

Mai jos prezentăm lista activelor a căror finanțare prin împrumuturi de la grup nu atrage aplicarea pragului nou introdus de 500.000 euro deductibilitate pentru costul excedentar al îndatorării:
a. imobilizările corporale sunt cele prevăzute în următoarele subgrupe din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului, după cum urmează:

– subgrupa 1.1 „Construcţii industriale”

– subgrupa 1.2 „Construcţii agricole”;

– subgrupa 1.3 „Construcţii pentru transporturi poştă şi telecomunicaţii”;

– subgrupa 1.4 „Construcţii hidrotehnice”;

– v. subgrupa 1.5 „Construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare”, cu excepţia claselor 1.5.1 „Centre de afaceri” şi 1.5.2 „Clădiri comerciale pentru depozitare-comercializare şi distribuţie. Magazine”, 1.5.14 „Alte construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare neregăsite în cadrul subgrupei 1.5”;

– subgrupa 1.7 „Construcţii pentru transportul energiei electrice”;

– subgrupa 1.8 „Construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare”;

– subgrupa 1.9 „Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare”;

– subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)”;

– subgrupa 2.2 „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”;

– subgrupa 2.3 „Mijloace de transport”;

– subgrupa 2.4 „Animale şi plantaţii”;

b. „Imobilizări necorporale” înseamnă imobilizări necorporale recunoscute în scopuri contabile, cu excepția cheltuielilor legate de constituirea societății, care au fost capitalizate, fond comercial, imobilizări necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată, clasificate astfel în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Activele eligibile menționate mai sus trebuie să fie utilizate în activitatea economică a contribuabilului și să fie legate  de activitatea contribuabilului, astfel cum sunt incluse în actul constitutiv al acestuia. Se iau în considerare numai achizițiile de active noi, în sensul că acestea nu au fost utilizate înainte de data achiziției.

Valoarea indicatorilor I va mai include:

– investițiile efectuate în activele menționate anterior care fac obiectul unui contract de închiriere, concesiune, asociere în participațiune și altele asemenea;

– investițiile efectuate în activele menționate anterior sub forma unor cheltuieli ulterioare efectuate pentru îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali și care să conducă la beneficii economice viitoare prin creșterea valorii acestora.

Prin urmare, în cazul în care un contribuabil are credite încheiate cu părți afiliate, iar aceste împrumuturi finanțează activele menționate mai sus produse/achiziționate după 1 ianuarie 2024, costul excedentar al îndatorării nu va fi supus pragului anual de 500.000 EURO.

În cazul în care împrumuturile de la afiliați au destinații diferite, costul excedentar al îndatorării în legătură cu astfel de împrumuturi va fi supus pragului anual de 500.000 EUR deductibilitate.

Pragul 2: 1.000.000 EUR

Costurile totale excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacții/operațiuni efectuate atât cu persoanele afiliate, cât și cu persoanele neafiliate, pot fi deduse într-o perioadă fiscală în limita plafonului deductibil reprezentat de echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Acest plafon a existat și până la 31.12.2023, însă noutatea este că, din 2024, mai întâi verificăm încadrarea costului excedentar al îndatorării pentru împrumuturi de la afiliați cu altă destinație decât finanțarea activelor eligibile menționate în Ordinul 10/2024, iar acest cost excedentar deductibil de maxim 500.000 EUR într-un an fiscal plus costul excedentar al îndatorării în relația cu neafiliații sau cu afiliații (pentru împurmuturi a căror destinație este finanțarea activelor eligibile menționate în Ordinul 10/2024) nu poate depăși 1 milion EUR într-un an fiscal.

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentul în lei a plafonului de 500.000 EUR, respectiv de 1.000.000 EUR, este cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal.

Pragul 3: 30% din EBITDA ajustată fiscal

EBITDA ajustată fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, în perioada fiscală de referinţă, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale îndatorării, precum şi sumele deductibile reprezentând amortizarea fiscală.

Orice sume care depășesc echivalentul în RON a:

– 500.000 EUR – costul net al datoriei din împrumuturile părților afiliate, pentru împrumuturile care nu finanțează activele eligibile, astfel cum se menționează în Ordinul Ministerului Finanțelor 10/2024,

– 1.000.000 EUR – costul excedentar total deductibil al îndatorării (inclusiv cel în relația cu persoanele afiliate menționate mai sus, în limita a 500.000 EURO pe an)

pot fi considerate deductibile din punct de vedere al impozitului pe profit numai în limita a 30% din EBITDA ajustată fiscal.

Dacă baza fiscală descrisă mai sus este 0 sau negativă, costurile excedentare legate de datorii sunt tratate ca nedeductibile în scopul impozitului pe profit în perioada fiscală curentă, dar pot fi reportate pe termen nelimitat.

Această regulă nu este nouă, însă aplicarea ei începând din 2024 va solicita calcule suplimentare, respectiv includerea sub acest prag a costului excedentar al îndatorării pe relația cu afiliații, din împrumuturi cu alte destinații decât finanțarea activelor eligibile conform Ordinului 10/2024, care nu s-a încadrat în plafonul de 500.000 EUR.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.