Caută
Close this search box.

Date eronate în Revisal: ce amenzi putem primi?

Date eronate în Revisal: completarea registrului cu date eronate sau incomplete se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.
Date eronate în Revisal

Răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise în registru și pentru existența de date eronate în Revisal revine în exclusivitate angajatorului.

Având în vedere Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor. În registru se înregistrează, anterior începerii activităţii, datele menţionate pentru persoanele care urmează să desfăşoare activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Fiecare dintre angajatori are obligaţia să transmită datele în registru, către inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul, în ordinea angajării.

Date eronate în Revisal: date pentru completarea Registrului

Registrul se întocmeşte în formă electronică. Angajatorii completează registrul în ordinea angajării persoanelor, cu următoarele date, fără a avea caracter limitativ:

a) datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv instituţie/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare – CUI, codul de identificare fiscală – CIF, sediul social şi numele şi prenumele reprezentantului legal – pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, domiciliul – pentru persoanele fizice;

b) datele de identificare ale salariaţilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spaţiul Economic European – SEE;

c) data încheierii contractului individual de muncă şi data începerii activităţii;

d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;

e) tipul contractului individual de muncă;

f) durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;

g) durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial;

h) salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă;

i) datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară;

j) data transferului astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul;

k) data preluării prin transfer, astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul;

l) data la care începe şi data la care încetează detaşarea, precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face detaşarea;

m) data la care începe şi data la care încetează detaşarea transnaţională, definită de Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, statul în care urmează să se realizeze detaşarea transnaţională, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi;

n) data la care începe şi data la care încetează detaşarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, statul în care urmează să se realizeze detaşarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi;

o) perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;

p) data şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă.

Date eronate în Revisal

Există multe situații în care la introducerea în Revisal a unor elemente din contractul individual de muncă să se producă erori.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei completarea registrului cu date eronate sau incomplete.

Dacă se descoperă o eroare în completarea elementelor contractului în registru, acestea trebuie corectate la data la care se ia la cunoștință de eroare. Orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.

Datele în registru se completează şi se transmit on-line pe portalul Inspecţiei Muncii.

Evidenţa datelor din registru, transmise de angajatori, se ţine într-o bază de date administrată de Inspecţia Muncii.

Inspecţia Muncii, în calitate de operator de date cu caracter personal, administrează baza de date cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal. Procedura privind transmiterea datelor în registrul în format electronic se stabileşte prin ordinul comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

Pași de urmat în vederea corectării în Revisal

Mergem la Contracte, alegem butonul “Corecție” apoi selectăm contractul ce urmează a fi corectat. Apăsăm butonul “Continuare” până când ajungem la informația ce vrem să o corectăm. O corectăm și apăsăm “Continuare” apoi la “data la care produce efecte” se completează data la care ar fi trebuit să se producă efectele.

După salvarea modificărilor, se generează și se transmite fișierul către ITM, cu ajutorul portalului reges.inspectiamuncii.ro. 

Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii stabilește că inspectorii de muncă trebuie să aibă acces liber, permanent și fără înștiințare prealabilă, în sediul persoanei juridice și în orice alt loc de muncă organizat de aceasta.

Angajatorii care nu respectă legislația muncii pot fi sancționați de către inspectorii de muncă cu amenzi care variază în funcție de gravitatea faptei. Astfel, aceștia pot riscă amenzi chiar și de până la 100.000 lei.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.