Caută
Close this search box.

Controlul ITM la transportatori în perioada aprilie-iunie 2023

Inspecția Muncii a publicat programul cadru de acțiuni pentru anul 2023 printre care sunt prevăzute și controale la transportatori.
transportatori

Inspecția Muncii a publicat pe site-ul propriu programul cadru de acțiuni pentru anul 2023 printre care sunt prevăzute și controale la transportatori. Acest program ITM vizează domenii diferite printre care se află:

construcțiile

transporturile de rutiere interne de mărfuri și călători;

producție, depozitare și comercializare a carburanților auto;  

– supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor; 

– verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor de aplicare a acesteia precum și a modului în care se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul electronic de evidență a zilierilor;

– verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrare a agenților de plasare forță de muncă în străinătate, potrivit Legii nr. 156/2000 privind protecția cetațenilor romaâni care lucrează în străinătate; 

– verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Aspecte generale privind controlul ITM

Prin aceste controale, principalul scop al inspectorilor este de a crește gradul de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă.

În domeniul relațiilor de muncă, potrivit Inspecției Muncii, controalele pot fi de fond, tematice sau tip campanie:

– controlul de fond – verifică modul în care angajatorii respectă și aplică legislația muncii; se întocmește o analiză de ansamblu a activității în domeniul relațiilor de muncă pentru a elimina deficiențele constatate;

– controlul tematic – vizează un număr limitat de domenii și se desfășoară într-o perioadă scurtă de timp; oferă o imagine parțială a modului de organizare și desfășurare a activității angajatorului, concludentă însă asupra problemei care constituie tema controlului;

– controlul tip campanie – verificare inopinată a unui aspect sau a unui număr limitat de aspecte reglementate de legislația muncii și se desfășoară pe domenii de activitate, fie la nivel național, fie pe zone geografice.

În domeniul relațiilor de muncă, activitatea de control se finalizează prin: 

– procese verbale de control, în care se consemnează constatările privind nerespectarea prevederilor legale și prin care inspectorii de muncă impun ca abaterile constatate în domeniul relațiilor de muncă să fie remediate într-un timp limitat, dispunând măsuri obligatorii, cu termene concrete de realizare.

Procesul verbal de control este act oficial de la data încheierii lui, angajatorul având obligația de a îndeplini măsurile dispuse prin acesta. Prin același proces verbal de control, angajatorul este înștiințat cu privire la obligația de a informa, în scris, inspectoratul teritorial de muncă cu privire la modalitatea de îndeplinire a măsurilor stabilite.

– procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, prin care se aplică sancțiuni pentru acele fapte de încălcare a prevederilor legislației muncii care sunt prevăzute de actul normativ ca fiind contravenții.

Realizarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de control se asigură prin verificarea punctuală a realizării măsurilor dispuse, prin controalele ulterioare efectuate de către inspectorii de muncă.

Controlul ITM la transportatori

În ceea ce privește controalele la transportatorii rutieri, calendarul și aspectele verificate sunt similare celor de anul trecut, din 2022.

Pentru anul în curs trimestrul dedicat controalelor ITM pentru transportatori este programat în calendar pentru perioada aprilie-iunie 2023. Însă controalele se pot intercala și cu alte trimestre.

Controalele vizează domeniul transporturilor rutiere interne de marfă și călători.

Cele mai importante aspecte ce vor fi vizate de către inspectori sunt:

– respectarea legislației în domeniul relațiilor de muncă;

– dacă timpul de muncă și timpul de odihnă pentru conducătorii auto este unul corespunzător cu prevederile în vigoare;

– respectarea prevederilor din pachetul de mobilitate;

– respectarea legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale;

– respectarea de către angajatori și lucrători a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă;

– respectarea cerințelor minime ce vizează îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfășoară activități de producție, depozitare și comercializare a carburanților auto.

Controlul ce începe în acest trimestru și se continuă și în următorul, reprezintă o campanie națională în domeniul transporturilor rutiere interne de marfă și călători, privind în primul rând respectarea de către angajatori și lucrători a cerințelor minime de SSM.

Acest domeniu (transportatori) reprezintă unul dintre cele mai predispuse sectoare de activitate la accidentarea lucrătorilor – numărul de accidentați din domeniul transporturilor rutiere este situat imediat după cel din sectorul construcțiilor, raportat la numărul și gravitatea accidentelor de muncă, arată cei de la Inspecția Muncii.

În anii anteriori în urma controalelor efectuate au fost identificate următoarele neconformități la transportatori: 

– neconcordanță între evidența orelor de muncă efectiv prestate de conducătorii auto așa cum rezultă din cardurile tahograf și evidența orelor de muncă întocmită în conformitate cu prevederile art. 119 din Codul muncii;

– neacordarea sporurilor privind munca efectuată în timpul repausului săptămânal, munca de noapte, orele suplimentare, concediul de odihnă etc.;

– nerespectarea prevederilor art. 16 alin. 1) și alin. 2) din Codul muncii, privind obligația angajatorului de încheiere a contractului individual de muncă anterior începerii activității de către salariat și neînregistrarea în registrul general de evidență a salariaților a contractului individual de muncă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

– neinițierea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate;

– nerespectarea clauzelor contractului individual de muncă cu timp parțial;

– nerespectarea prevederilor art. 6 alin. 3) din OG nr. 37/2007, privind obligația de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto.

Ce urmăresc inspectorii în cadrul controalelor la transportatori

Scopul principal al acestor controale, așa cum am menționat anterior, constă în creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.

Obiectivul este de a verifica modul în care reglementările legislative sunt respectate, iar atât angajatorii, cât și angajații conștientizează necesitatea acestor elemente.

Totodată în cadrul acestor controale se urmărește diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier, în ceea ce privește prevederile legale ale timpului de muncă şi celui de odihnă.

Un alt aspect urmărit constă în eliminarea tuturor neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare.

Aspecte legate de diurnă

Încă un aspect ce trebuie amintit la transportatori este cel legat de diurnă. Conform art. 76 alin. (2) lit. k) și art. 142 lit. g) din Codul fiscal intră în baza de calcul al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale, indemnizația de delegare/detașare, primite de salariați potrivit legislației în materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil, stabilit conform Codului Fiscal:

k) indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările ulterioare, precum și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați potrivit legislației în materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășeste plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate;

Măsuri dispuse în urma controlului

Ca urmare a constatărilor rezultate din activitatea de control la transportatori, potrivit Inspecției Muncii se poate dispune:

a) retragerea autorizației de funcționare, din punct de vedere al protecției muncii;

b) sesizarea organelor de urmărire penală, atunci când există indicii privind săvârșirea unor infracțiuni; 
c) solicitarea radierii persoanei juridice din Registrul Comerțului, în cazul săvârșirii repetate de către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislației muncii sau de la normele de securitate și sănătate în muncă.

Prin impunerea măsurilor obligatorii, inspectorul de muncă va stabili obligații concrete ale angajatorului (măsuri generale sau individuale) și care trebuie îndeplinite permanent sau până la un termen expres menționat în procesul verbal de control și care constau în fapt în respectarea a unor obligații rezultând din lege, contractul colectiv de muncă aplicabil sau din contractele individuale de muncă.

Aceste măsuri, cu precizarea temeiului legal al obligațiilor, conform precizărilor făcute de inspectorul de muncă, pot fi contestate de către entitatea controlată în cadrul procedurii de contencios administrativ.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.