Caută
Close this search box.
Control ITM

Inspecţia Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă, va desfășura acțiuni de prevenire și control ITM în anul 2024 pentru verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale din domeniul relațiilor de muncă precum și al securității și sănătății în muncă.

Inspecția Muncii a pregătit calendarul acțiunilor de control pentru tot anul 2024, așa că pe lângă continuarea unor campanii și acțiuni desfășurate anul acesta, inspectorii de muncă se vor concentra și pe verificări la centrele pentru bătrâni, persoane cu dizabilități și cele destinate tinerilor, dar și la unitățile publice și private de educație, inclusiv afterschool-uri.

Programul anual de acțiuni al Inspecției Muncii, aprobat de inspectorul general de stat, vizează mari domenii de activitate precum și o problematică precisă circumscrisă atât relațiilor de muncă cât și securității și sănătății în muncă.

Inspecția Muncii a pregătit calendarul acțiunilor de control ITM pentru anul 2024, iar mai jos vom face un rezumat al controalelor inspectorilor de muncă din prima parte a anului.

1. Control ITM – Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată și subdeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia

Domenii susceptibile, exemple: construcții, protecție și pază, service auto, depozite & retail, comerț, restaurante, baruri și alte activități de servire a băuturilor, hoteluri și facilități cazare, târguri și piețe, activități de jocuri de noroc și pariuri, închirieri de transportoare și trotinete electrice, panificație și cofetării, fabricarea de încălțăminte, saloane de înfrumusețare etc).

Munca nedeclarată reprezintă acea activitate prestată de un salariat pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, fară a fi respectate prevederile legale în vigoare privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă. Munca fără forme legale este aspru sancţionată de legislaţia muncii, atât contravenţional, iar în anumite situaţii chiar penal, această practică fiind o deficiență gravă pe care o acceptă atât lucrătorul cât şi angajatorul.

Munca subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit şi evidenţiat în statele de plată a salariilor şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale.

Acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidenţiat în statele de plată a salariului şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale, se sancționează în cazul unui control ITM cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situaţie, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei.

2. Control ITM – Campanie pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrare a agenților de plasare a forței de muncă în străinătate

Lege nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor legale pentru medierea cetățenilor români în străinătate poate fi un punct de plecare în constituirea traficului de persoane în scop de muncă, urmate de consecințe sociale şi economice negative. Obiectivul campaniei este identificarea cazurilor de nerespectare a condițiilor de funcționare și a procedurii de înregistrare, de către persoanele juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agenți de plasare a forței de muncă în străinătate și conştientizarea acestora cu privire la modalitățile de aplicare și la obligativitatea respectării prevederilor legale incidente.

3. Campanie privind verificarea modului în care se respectă legislația în domeniul relațiilor de muncă în transportul rutier

Controlul ITM privind respectarea prevederilor legale se efectuează la sediile întreprinderilor și operatorilor de transport rutier de către inspectorii din cadrul Inspecției Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Având în vedere importanța timpului de muncă efectiv lucrat, atât pentru salariat, angajator cât și pentru instituțiile care au competența de a verifica respectarea legislației privind timpul de muncă și de odihnă precum și constituirea drepturilor bănești cuvenite salariaților, al contribuțiilor aferente și al altor sume datorate, angajatorul este obligat să țină o evidenţă reală a orelor de muncă prestate efectiv de către fiecare salariat.

Evidența în care salariatul își desfășoară în mod concret activitatea se înregistrează în tahograf (perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto),  urmând ca întocmirea evidenței lunare centralizatoare să aibă la bază aceste documente primare de evidență a timpului real de muncă efectuat de către salariat la locul său de muncă.

În cazul unui control ITM, angajatorii din domeniul transportului rutier trebuie să cunoască că au următoarele obligații:

a) să informeze lucrătorii mobili cu privire la reglementările naționale, regulamentele interne ale întreprinderii și prevederile contractelor colective de muncă, aplicabile în acest domeniu;

b) să angajeze transporturile și să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât să fie respectate prevederile legale privind timpul de lucru;

c) să țină evidența timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier și să păstreze aceste evidențe pentru o perioadă de cel puțin 2 ani de la desfășurarea activităților;

d) să elibereze lucrătorilor mobili, la cerere, copii ale evidențelor cu privire la timpul de muncă;

e) să prezinte organelor de control, la solicitarea acestora, evidențele privind timpul de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier pentru o perioadă de 2 ani.

4. Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale în creșe, grădinițe, afterschool precum și la alte unități de învățământ

Având în vedere creșterea numărului de creșe, grădinițe și a activităților de tip afterschool în instituțiile de profil, crește și numărul de contracte individuale de muncă în acest sector de activitate, în mare parte cu normă parțială. De aceea se impune verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul relațiilor de muncă în cadrul acestor entități. Obiectivul acestei campanii de control ITM este creşterea gradului de conştientizare și verificarea angajatorilor care desfăşoară activități specifice învățământului preșcolar organizate în creșe, grădinițe, inclusiv afterschool, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, cu precădere în încheierea și executarea contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

5. Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de SSM în șantierele temporare sau mobile din domeniul construcţiilor

Acest domeniu al construcțiilor este un domeniu  cu nivel ridicat de risc în care lucrătorii sunt expuşi unei palete largi de riscuri de accidentare şi îmbolnăvire: riscuri mecanice, electrice, fizice, chimice, biologice, ergonomice, psihosociale.

Pentru a respecta  prevederile  legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, în domeniul construcţiilor, la un eventual control ITM, trebuie să ținem cont de următoarele:

– informarea lucrătorilor și/ sau reprezentanților acestora despre riscurile profesionale;

– întocmirea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă;

– efectuarea instruirii şi a controalelor medicale corespunzătoare a lucrătorilor;

– asigurarea condițiilor pentru că fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul SSM în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru specific locului de muncă și postului său:

a) la angajare;

b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer;

c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;

d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

e) la executarea unor lucrări speciale.

Instruirea trebuie să fie adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri și să fie efectuată periodic și ori de câte ori este necesar.

Angajatorul are responsabilitatea de a  se asigura că toți angajații săi poartă EIP adecvat, iar echipamentele defecte sau nesigure nu trebuie să fie acceptate. Este interzisă utilizarea echipamentelor individuale de muncă nestandardizate.

6. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi

Acţiunea de monitorizare urmăreşte conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate în microîntreprinderi.

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată şi completată, stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

Angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor profesionale și are obligaţia să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă. Ulterior evaluării riscurilor şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator trebuie să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective.

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.