Caută
Close this search box.

Concediul paternal. Prevederile legislative valabile în 2024

Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, conform OUG 117/2022 și HG 1577/2022.
concediul paternal

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117 din 26 august 2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 845 din 29 august 2022, a intrat în vigoare și a modificat concediul paternal, majorându-l la durata de 10 zile.

Așadar, tatăl copilului nou-născut care are calitatea de lucrător are dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare, acesta având de asemenea dreptul de a cumula concediul paternal plătit cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru nașterea unui copil.

Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, justificat cu certificatul de naștere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a solicitantului.

Indemnizația pentru concediul paternal se plătește din fondul de salarii al angajatorului și este egală cu salariul corespunzător perioadei respective.

În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal se majorează cu 5 zile lucrătoare.

Ca element de noutate, tatăl poate beneficia de majorarea concediului paternal pentru fiecare copil nou-născut, pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obținut. 

Concediul de paternitate se acordă numai dacă titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare și de finanțare a unității în care el își desfășoară activitatea.

Pe durata concediului paternal, beneficiarul nu are dreptul la tichete de masă.

În cazul decesului mamei copilului în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă, certificatul medical fiind eliberat de medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de către medicul care a asistat nașterea.

Concediul paternal și cursul de puericultură

În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal se majorează cu 5 zile lucrătoare. Tatăl poate beneficia de concediul de puericultură pentru fiecare copil nou-născut, pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obținut.

Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noțiuni elementare teoretice și practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut. În urma verificării noțiunilor dobândite medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură.

În cazul în care tatăl are studii de specialitate medic, asistent medical nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai obținerea atestatului.

Atestatul reprezintă actul doveditor prin care se constată însușirea noțiunilor și cuprinde, împreună cu această constatare, datele personale din cartea de identitate a tatălui, locul sau de muncă, data eliberării, semnătura și parafa medicului.

Noi modificări legislative au fost transpuse și la nivel de norme de aplicare prin HG. nr. 1577/2022, care a intrat în vigoare pe 4 ianuarie 2023 și prevăd astfel:

– lucrătorii care devin tați au dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare, iar în cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură, durata concediului paternal se majorează cu 5 zile lucrătoare.

– tatăl poate beneficia de majorarea cu 5 zile menționată anterior pentru fiecare copil nou-născut, pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obținut.

– cursurile de puericultură se pot desfășura în cabinetul medicului de familie al tatălui sau în cadrul unităților sanitare sau al altor unități de profil care organizează astfel de cursuri, iar  în urma verificării noțiunilor dobândite se va elibera atestatul de absolvire a cursului.

– concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, justificat cu certificatul de naștere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a lucrătorului.

– tații care participă efectiv la îngrijirea copilului au dreptul la concediu paternal indiferent dacă părinții copilului sunt căsătoriți sau nu ori dacă copilul este adoptat.

– indemnizația pentru concediul paternal se plătește din fondul de salarii al angajatorului și este egală cu salariul corespunzător perioadei respective.

– perioada concediului paternal constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

– în categoria lucrătorilor care pot beneficia de concediu paternal sunt asimilate și persoanele cu contracte din activitate sportivă, cu convenții de muncă individuale,  cu contract de mandat,  cu contract de management, precum și cele care ocupă o funcție de demnitate publică.

– de acest drept beneficiază și polițiștii, cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în activitate, drepturile aferente concediului paternal suportându-se din bugetul de stat alocat acestor instituții.

– prelungirea de la 7 zile la 10 zile lucrătoare a permisiei, în cazul tatălui care satisface serviciul militar în calitate de militar în termen, potrivit legii.

– revizuirea prevederii anterioare, referitoare la drepturile tatălui copilului nou-născut, în situația în care mama copilului decedează la nașterea copilului sau în perioada concediului de sarcină și lăuzie.

– la încetarea concediului paternal, lucrătorul va beneficia de condiții care nu îi sunt mai puțin favorabile, precum și de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar fi avut dreptul dacă nu ar fi efectuat concediul.

– este interzisă aplicarea unui tratament mai puțin favorabil tatălui care a solicitat sau a efectuat concediul de paternitate.

– constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei nerespectarea de către angajator, în calitate de persoană juridică, a prevederilor referitoare la obligația angajatorului de a acorda concediul paternal și a prevederii conform căreia drepturile dobândite de lucrător anterior momentului acordării concediului paternal sau care sunt în curs de a fi dobândite de lucrător la data la care începe concediul paternal se mențin pe toata durata concediului și se aplică și după încetarea acestuia.

– încetarea de către angajator a raporturilor de muncă sau de serviciu în perioada în care lucrătorul se află în concediu paternal din alte motive decât cele referitoare la reorganizarea judiciară sau falimentului se sancționează cu amendă contravențională de la 3.000 lei la 10.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune.

– constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

Concediul paternal suspendă perioada de probă?

Dacă un salariat solicită suspendarea contractului individual de muncă pentru concediu paternal (15 zile) îperioada de probă (90 zile), se consideră suspendată șperioada de probă, timp de 15 zile cât se află angajatul în concediu paternal, și se prelungește perioada de probă cu cele 15 zile?

Conform art. 51 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii, pentru concediu paternal contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului. Astfel, pe durata concediului paternal contractul de muncă se suspendă.

Conform art. 31 alin. (1) din Codul Muncii, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contratului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere.

Conform art. 49 alin. (6) din Codul muncii, în cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.

Ori dacă contractul de muncă se suspendă, se suspendă și perioada în care angajatorul poate verifica aptitudinile salariatului.

Câte zile libere se primesc la nașterea sau adopția unui copil?

În cazul în care avem specificat în CCM faptul că la nașterea sau adopția unui copil se acordă tatălui 5 zile libere plătite plus 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură, în contextul noilor reglementări, de câte zile libere poate să beneficieze salariatul, 15 sau 20?

Conform art. 40 alin. (2) lit. c) din Codul Muncii, angajatorul are obligația sa acorde salariaților drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contratele individuale de muncă.

Conform Legii 210/1999 a concediului paternal așa cum a fost modificată de OUG 117/2022 concediul paternal plătit este de 10 zile lucrătoare plus 5 zile lucrătoare în cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură.

Independent de acordarea concediului paternal în temeiul legii, dacă angajatorul a negociat în CCM aplicabil o clauză de acordare a 5 zile libere plătite plus 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură, tuturor salariaților la nașterea sau adopția unui copil, salariații vor beneficia și de aceste zile reglementate în CCM. În acest caz salariații au dreptul atât la concediul paternal reglementat intern cât și la concediul paternal reglementat de Legea 210/1999.

În consecință, vom avea salariați care vor beneficia de 15 zile libere la nașterea sau adopția unui copil și salariați care vor beneficia de 30 de zile libere dacă au obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.