Caută
Close this search box.

Chiriile în 2024 – ultimele modificările legislative

Modificări privind chiriile în 2024: persoanele juridice care ȋnchiriază de la persoane fizice trebuie să trateze cu impozitul pe chirii.
Getting your Trinity Audio player ready...
Chiriile

Chiriile au devenit un subiect de discuție “la modă” anul acesta, nu pentru că este ceva nou, ci pentru că regimul lor fiscal s-a schimbat odată cu intrarea ȋn vigoare a ordonanței trenuleț.

Aşadar, dacă facem o scurtă trecere ȋn revistă, trebuie să cunoaştem următoarele, fiecare dintre noi analizȃnd situația ȋn care se află.

Chiriile – importanța înregistrării contractelor

În conformitate cu OPANAF 114/2019, persoanele fizice ce obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, părţi, au obligația ȋnregistrării contractului ȋncheiat ȋntre părți, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, potrivit art. 120 Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Pentru înregistrarea contractului de închiriere, contribuabilul depune „Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune„, însoţită de o copie a contractului de închiriere. Conformitatea cu originalul a copiei contractului de închiriere, având număr şi dată, se efectuează de către contribuabil prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi semnătura acestuia.

Dovada înregistrării la organul fiscal a contractului de ȋnchiriere, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este:

a) copia cererii având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal cererile depuse direct la registratura organului fiscal competent;

b) copia cererii, însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent – pentru cererile depuse prin poştă cu confirmare de primire;

c) copia cererii, însoţită de mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor – pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Chiriile – Stabilirea impozitului pe venit

De la acest punct ȋncepe marea modificare cauzată de OUG 115/2023. Astfel, OUG 115 reglementează diferit ȋnchirierea bunurilor către chiriaşi persoane juridice şi către chiriaşi persoane fizice.

Chiriile plătite de persoane juridice

În cazul veniturilor din chirii plătite de persoane juridice care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi, adică ceea ce este menționat ȋn contract, acea sumă o şi plătim.

Dacă suma aferentă chiriei reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează plata.

Venitul net din chirii se stabileşte la fiecare plată, de către plătitorii de venit, persoane juridice, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra acestuia.

Din practică: Persoana juridică ȋi va achita proprietarului, persoană fizică, chiria lunară stabilită prin contract, dar diminuată cu impozitul calculat, întocmind pentru plata chiriei o dispoziție de plată pe care proprietarul o va semna obligatoriu.

Calculul impozitului pe veniturile obținute de persoanele fizice din închirierea bunurilor către persoane juridice (firme)

Plătitorii veniturilor, persoanele juridice au şi obligaţia de a calcula, reţine, declara şi plăti impozitul corespunzător sumelor plătite.

Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net şi se reţine la sursă, de către plătitorii de venituri, la momentul plăţii veniturilor.

Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Plătitorii veniturilor vor declara impozitul reținut lunar, până pe data de 25 a lunii următoare efectuării plății, prin formularul 100, iar anual vor depune formularul 205, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Pentru a fi mai uşor se poate folosi modelul de calcul de mai jos:

Suma brută = suma pentru care se calculează impozitul

Cheltuieli forfetare = 20% x suma brută

Impozit = 10% x (suma brută – cheltuieli forfetare)

Rest de plată = suma brută – impozit

Dacă bunul închiriat este în proprietatea a două sau mai multor persoane – impozitul se calculează și se declară pe chiria ce revine fiecărui proprietar în parte!

Concluzie: Crește sarcina administrativă a firmelor ce folosesc bunuri închiriate de la persoane fizice.

Veniturile obținute de persoanele fizice din închirierea bunurilor către chiriași – alte persoane decât persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă

Venitul brut din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile plătite de persoane juridice, reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora.

În cazul veniturilor obţinute din închirierea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza chiriei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei.

Venitul net anual din cedarea folosinţei bunurilor, altul decât cel plătit de persoane juridice, se stabileşte prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut.

Pentru contractele în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului net anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Obligațiile contribuabililor care obţin venituri din chirii

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor nu au obligaţia completării Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, pentru care impunerea este finală, au obligaţia să completeze şi să depună formularul 212 ”Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” – Cap.II. Venit estimat, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi şi respectiv până la data de 25 mai, inclusiv a fiecărui an, pentru contractele în curs, în cazul celor care au încheiat contractele respective în anii anteriori.

Plata impozitului anual datorat pentru venitul net aual/venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Concluzii privind chiriile

Dacă sunteți o persoană juridică şi ȋnchiriați de la o persoană fizică trebuie să calculați, rețineți şi virați contravaloarea impozitului pe chirii calculate după formula:

Suma brută = suma pentru care se calculează impozitul

Cheltuieli forfetare = 20% x suma brută

Impozit = 10% x (suma brută – cheltuieli forfetare)

Rest de plată = suma brută – impozit

De asemenea, depuneți Declarația 100 lunar, pȃnă pe 25 ale lunii următoare şi până la data de 28 februarie a anului următor celui în care ați plătit chiriile, o declarație informativă cu chiriile plătite și impozitul reținut, cumulate pe proprietari și an.

Dacă sunteți o persoană fizică ce ȋnchiriați o proprietate, atenție la contribuția socială la asigurările de sănătate precum şi la declararea contractelor de ȋnchiriere la organul fiscal competent.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.