Caută
Close this search box.

Cheltuielile deductibile și nedeductibile

Cheltuielile deductibile utilizate corect pot contribui la maximizarea avantajelor fiscale și la reducerea impozitului pe profit datorat.

Cheltuielile deductibile sunt, în general vorbind, costurile necesare desfășurării activității firmei. Aceste cheltuieli micșorează impozitul pe profit datorat.

Cheltuielile totale efectuate de un contribuabil, pot fi grupate astfel:

– cheltuieli efectuate în scopul realizării veniturilor impozabile;

– cheltuieli care nu sunt aferente veniturilor impozabile.

Din punct de vedere fiscal, cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor impozabile, pot fi:

– cheltuieli deductibile;

– cheltuieli deductibile limitat, conform precizărilor exprese din lege;

– cheltuieli nedeductibile.

Cheltuielile care nu sunt aferente veniturilor impozabile, sunt întotdeauna cheltuieli nedeductibile.

Cheltuielile deductibile

Cheltuielile deductibile – aspecte esențiale

În conformitate cu prevederile art. 25 din Codul fiscal, pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile deductibile sunt considerate cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum şi taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale.

Cheltuielile cu salariile şi cele asimilate salariilor sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu excepţia celor care au deductibilitate limitată sau sunt în întregime nedeductibile.

De asemenea, cheltuielile suportate de angajator aferente activităţii în regim de telemuncă pentru salariaţii care desfăşoară activitatea în acest regim, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

Cheltuielile deductibile – exemple

Exemple de cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, implicit a realizării de venituri impozabile:

– cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.

– cheltuielile de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate şi pentru alte persoane fizice în condiţiile în care cheltuielile respective sunt efectuate în legătură cu lucrări executate sau servicii prestate de acestea în scopul desfăşurării activităţii economice a contribuabilului;

– cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi, participarea la târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;

– cheltuielile de cercetare, precum şi cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc condiţiile de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale din punct de vedere contabil;

– cheltuielile pentru perfecţionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, întreţinerea şi perfecţionarea sistemelor de management al calităţii, obţinerea atestării conform cu standardele de calitate;

– cheltuielile pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor;

– cheltuielile efectuate cu editarea publicaţiilor care sunt înregistrate ca retururi în perioada de determinare a profitului impozabil pe baza documentelor justificative şi în limita cotelor prevăzute în contractele de distribuţie;

– cheltuielile generate de taxa pe valoarea adăugată , în situaţia în care taxa pe valoarea adăugată este aferentă unor bunuri sau servicii achiziţionate în scopul desfăşurării activităţii economice, de exemplu: aplicare pro rată, efectuare de ajustări, taxa pe valoarea adăugată plătită într-un stat membru al UE;

– cheltuielile reprezentând dobânzi penalizatoare, penalităţi şi daune-interese, stabilite în cadrul contractelor încheiate, în derularea activităţii economice, cu persoane rezidente/nerezidente, pe măsura înregistrării lor;

– cheltuielile privind serviciile care vizează eficientizarea, optimizarea, restructurarea operaţională şi/sau financiară a activităţii contribuabilului;

– cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dacă la data evaluării/reevaluării nu sunt îndeplinite condiţiile deţinere pe o perioadă neîntreruptă de un an a minim 10% din capitalul social;

– cheltuielile generate de evaluarea ulterioară şi executarea instrumentelor financiare derivate, înregistrate potrivit reglementărilor contabile;

– cheltuielile reglementate prin acte normative în vigoare, precum:

a) cheltuielile efectuate pentru securitate şi sănătate în muncă, potrivit legii;

b) cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale efectuate potrivit legislaţiei specifice;

c) cheltuielile înregistrate ca urmare a restituirii subvenţiilor primite, potrivit legii, de la Guvern, agenţii guvernamentale şi alte instituţii naţionale şi internaţionale;

d) cheltuielile cu salariile şi cele asimilate salariilor indiferent de regimul fiscal aplicabil acestora la nivelul persoanei fizice.

Cheltuieli cu deductibilitate limitată

Cheltuielile precizate expres, la art. 25 alin. (3) Cod fiscal, ca fiind cu deductibilitate limitată, sunt:

a) cheltuielile de protocol – deductibile în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adăugă cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol.

b) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

c) cheltuielile reprezentând tichetele de masă şi vouchere de vacanţă acordate de angajatori, potrivit legii;

d) scăzămintele, perisabilităţile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legii;

e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;

f) cheltuielile reprezentând cantităţile de energie electrică consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, în lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care include şi consumul propriu comercial, pentru contribuabilii din domeniul distribuţiei energiei electrice;

g) cheltuielile cu provizioane/ajustări pentru depreciere şi rezerve, în limita prevăzută la capitolul “Provizioane/ajustări pentru depreciere şi rezerve”;

h) cheltuielile cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, prevăzute la capitolul “Reguli privind limitarea deductibilităţii dobânzii şi a /altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic”;

i) amortizarea, în limita prevăzută la capitolul “Amortizarea fiscală”;

j) cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea locuinţelor de serviciu, date în folosinţă unui salariat sau administrator, deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor construite prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996;

k1) 50% din valoarea cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu aflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop personal, corespunzătoare suprafeţelor puse la dispoziţia contribuabilului în baza contractelor încheiate între părţi, în acest scop. Contribuabilul trebuie să justifice cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente sediului cu documente legale, cum sunt contractele încheiate cu furnizorii de utilităţi şi alte documente;

k) 50% din valoarea cheltuielilor de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu social achiziţionat de către contribuabil în clădiri de locuinţe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidenţiale definite potrivit prevederilor legale, care nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice. În cazul în care sediul social, aflat în patrimoniul contribuabilului, este utilizat în scop personal de către acţionari sau asociaţi, cheltuielile respective sunt considerate ca fiind efectuate în favoarea acestora, fiind nedeductibile la calculul rezultatului fiscal;

l) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului.

Cheltuieli nedeductibile

Cheltuielile nedeductibile la calculul rezultatului fiscal sunt reglementate la alin. (4) al art. 25 din Codul fiscal.

Conform dispoziţiilor legale, sunt cheltuieli nedeductibile:

a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent, precum şi impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate;

b) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile datorate către autorităţile române/străine, potrivit prevederilor legale cu excepţia celor aferente contractelor încheiate cu aceste autorităţi;

c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor capitolului “Taxa pe valoarea adăugată”;

d) cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, altele decât cele generate de plăţi pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la preţul de piaţă pentru aceste bunuri sau servicii;

e) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile;

f) cheltuielile cu serviciile de management, consultanță, asistență sau alte servicii, prestate de o persoană situată într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. Aceste prevederi se aplică numai în situaţia în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacţii calificate ca fiind artificiale;

g) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele şi riscurile asociate activităţii contribuabilului, cu excepţia celor care privesc bunurile reprezentând garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;

h) pierderile înregistrate la scoaterea din evidență a creanţelor, pentru partea neacoperită de provizion, precum şi cele înregistrate în alte cazuri decât următoarele:

– punerea în aplicare a unui plan de reorganizare confirmat printr-o sentinţă judecătorească, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014;

– procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti;

– debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperată de la moştenitori;

– debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor;

– debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul;

– au fost încheiate contracte de asigurare.

Dificultăţile financiare majore care afectează întregul patrimoniu al debitorului sunt cele care rezultă din situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de război.

i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

– valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri;

– valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

j) cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un document emis de un contribuabil inactiv conform prevederilor Codului de procedură fiscală, cu excepţia celor reprezentând achiziţii de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014;

k) cheltuielile cu taxele, contribuţiile şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale care au legătură cu activitatea desfăşurată de contribuabili şi care depăşesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual, altele decât cele precizate ca fiind cheltuieli deductibile;

l) cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor necorporale/mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se înregistrează o descreştere a valorii acestora;

m) cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare, în cazul în care, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, se înregistrează o descreştere a valorii acestora;

n) cheltuielile reprezentând deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, înregistrate de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, la momentul transferului din categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării în categoria activelor imobilizate deţinute pentru activitatea proprie;

o) cheltuielile din evaluarea activelor biologice în cazul în care, ca urmare a efectuării unei evaluări utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, se înregistrează o descreştere a valorii acestora;

p) cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, în cazul în care mijloacele fixe/imobilizările necorporale/stocurile sunt achiziţionate în baza unor contracte cu plata amânată, pentru contribuabilii care nu aplică prevederile capitolului “Reguli privind limitarea deductibilităţii dobânzii şi a/altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic”;

q) cheltuielile cu beneficiile acordate salariaţilor în instrumente de capitaluri cu decontare în acţiuni. Acestea reprezintă elemente similare cheltuielilor la momentul acordării efective a beneficiilor;

r) cheltuielile cu beneficiile acordate salariaţilor în instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul acordării efective a beneficiilor;

s) cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupţie, potrivit legii;

ş)cheltuielile din evaluarea/reevaluarea titlurilor de participare, dacă la data evaluării/reevaluării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.

t) cheltuielile privind tranzacţiile efectuate cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru tranzacţiile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021, numai în situaţia în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacţii care nu au un scop economic;

ţ) cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare şi serviciile acordate Fondului Naţiunilor Unite Pentru Copii – UNICEF, precum şi altor organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.