Caută
Close this search box.

Certificatul de atestare fiscală. Ce este și cum îl obținem?

Aflați tot ceea ce trebuie să știți despre Certificatul de atestare fiscală și cum îl puteți obține cât mai ușor.
certificatul de atestare fiscala

Certificatul de atestare fiscală este un document oficial prin care se dovedește modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor, precum și a altor venituri datorate de către contribuabil (fie el persoană fizică sau persoană juridică).

Documentul se emite pe baza datelor din evidența creanțelor fiscale și arată care sunt obligațiile de plată rămase restante în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii de eliberare.

Cine poate solicita și cine eliberareză certificatul de atestare fiscală?

Organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabili/plătitori are obligaţia de a elibera certificatul de atestare fiscală. Acesta atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii bugetare individualizate în titluri executorii, emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central competent, în vederea recuperării. El este emis în următoarele situaţii:

a) la solicitarea contribuabililor/plătitorilor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

b) la solicitarea instituţiilor/autorităţilor publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

c) din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege;

d) la solicitarea deţinătorilor de titluri de participare la o societate, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

e) la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, alta decât cea prevăzută la art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, numai cu acordul scris al contribuabilului în cauză, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

f) la solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

În situaţiile menționate anterior solicitanţii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal central competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate.

Cum se depune cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală?

Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune:

a) la registratura organului fiscal central competent;

b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

c) prin intermediul serviciului «Spaţiu privat virtual»;

d) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de servicii;

e) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În situaţia în care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă/transmisă la un alt organ fiscal decât cel competent în eliberarea certificatului, acesta comunică de îndată solicitantului eroarea. De asemenea indică și organul fiscal central competent la care trebuie să se depună cererea/adresa.

În situaţia în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile contractante definite potrivit Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, şi documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea. În situaţia în care contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanţă, documentul eliberat de autorităţile contractante se depune în original la instituţia care solicită certificatul de atestare fiscală. Informaţiile astfel înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt valabile numai dacă coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autorităţile contractante. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

Ce verifică organul fiscal în scopul eliberării certificatului de atestare fiscală?

În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală, organul fiscal central competent verifică:

a) dosarul fiscal al contribuabilului, cu excepţia declaraţiilor informative şi a bilanţurilor contabile;

b) fişa pentru evidenţa analitică pe plătitori a contribuabilului;

c) existenţa sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

d) existenţa deciziilor de rambursare sau, după caz, a documentaţiei aprobate pentru soluţionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise şi înregistrate în evidenţa fiscală decizii de compensare/restituire;

e) existenţa documentului eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul/plătitorul le are de încasat de la acestea;

f) existenţa acordului scris al contribuabilului pentru situaţia prevăzută la lit. e, menționată anterior.

În situaţia în care cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală este depusă de către deţinătorul de titluri de participare, organul fiscal central competent verifică dacă solicitantul are calitatea de deţinător de titluri de participare.

Ori de câte ori consideră necesar, organul fiscal central competent poate solicita informaţii de la autorităţile contractante în legătură cu datele înscrise în documentele emise de acestea.

În ce termen se emite certificatul de atestare fiscală?

Certificatul de atestare fiscală se emite în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii/adresei de eliberare a acestuia.

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul radierii din registrele în care a fost înregistrat, contribuabilul/plătitorul bifează în mod corespunzător căsuţa special creată în acest sens.

În situaţia contribuabilului/plătitorului supus unei inspecţii fiscale şi care solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală în scopul radierii din registrele în care a fost înregistrat, certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, după caz.

Pentru sediile secundare se depune cerere separată?

Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, certificatul de atestare fiscală se emite la cererea contribuabilului. Cuprinde atât obligaţiile fiscale ale contribuabilului, cât şi obligaţiile fiscale ale sediilor secundare.

Unde se recepționează certificatul de atestare fiscală?

Certificatul de atestare fiscală se poate elibera şi comunica în mediu electronic prin:

a) spaţiul privat virtual, serviciu de comunicare electronică pus la dispoziţia contribuabililor şi reglementat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Sistemul informatic PatrimVen, sistem pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de servicii de către Ministerul Finanţelor Publice. Utilizarea de către autorităţile şi instituţiile publice a sistemului informatic PatrimVen se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Sistemul informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Certificatul eliberat şi comunicat astfel este valabil şi fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central competent, potrivit legii, şi ştampila organului emitent.

Baza legală

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.P.A.N.A.F. nr. 3.008/2019 pentru modificarea şi completarea O.P.A.N.A.F. nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora;

– O.P.A.N.A.F. nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.