Caută
Close this search box.

Când este obligatoriu să asigurăm salariaților formarea profesională

Chiar dacă unii angajatori şi angajați au libertatea de a alege să urmeze un curs de formare profesională, există situații în care acestea sunt obligatorii.
Formarea profesională

Formarea profesională reprezintă una din modalitățile de perfecționare a angajaților, care îi ajută să îşi îmbunătățească pregătirea profesională şi să acumuleze cunoştințe pentru a avansa la locul de muncă.

Formarea profesională este reglementată prin Codul Muncii (art. 193 – art. 207) ca o formă de educație continuă pentru angajați şi are următoarele obiective:

– adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă;

– obținerea unei calificări profesionale;

– actualizarea cunoştințelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;

– reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice;

– dobândirea unor cunoştințe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;

– prevenirea riscului şomajului;

– promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale.

Formarea profesională a salariaților se poate realiza prin următoarele forme:

– participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din țară sau din străinătate;

– stagii de adaptare profesională la cerințele postului şi ale locului de muncă;

– stagii de practică şi specializare în țară şi în străinătate;

– ucenicie organizată la locul de muncă;

– formare individualizată;

– alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.

Chiar dacă unii angajatori şi angajați au libertatea de a alege să urmeze un curs de formare profesională, există situații în care acestea sunt obligatorii.

Conform legislației în vigoare, programele de formare profesională devin obligatorii în următoarele cazuri:

– dacă angajatorul are cel puțin 21 de salariați – toți angajații trebuie să participe la astfel de programe, cel puțin o dată la 2 ani;

– dacă angajatorul are mai puțin de 21 de salariați – angajații trebuie să participe la astfel de programe o dată la 3 ani.

Aspecte importante privind formarea profesională

Angajatorul, persoană juridică, care are mai mult de 20 de salariați, elaborează anual şi aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

Planul de formare profesională devine anexă la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

Salariații au dreptul să fie informați cu privire la conținutul planului de formare profesională. Drepturile şi obligațiile părților, în formarea individuală profesională, fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă.

Participarea la formare profesională poate avea loc la inițiativa angajatorului sau la inițiativa salariatului. Se stabilesc prin acordul părților şi fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă:

– modalitatea concretă de formare profesională,

– drepturile şi obligațiile părților,

– durata formării profesionale,

– obligațiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională,

– precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională.

Salariații care au încheiat un act adițional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională pot primi în afara salariului corespunzător locului de muncă şi alte avantaje în natură pentru formarea profesională.

Contracte speciale pentru formarea profesională organizată de angajator

Când vorbim despre contracte de formare profesională avem de-a face cu 2 tipuri de contracte:

– contractul de calificare profesională;

– contractul de adaptare profesională.

Contractul de calificare profesională este contractul în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale.

Pot încheia contracte de calificare profesională salariații:

– cu vârsta minimă de 16 ani împliniți,

– care nu au dobândit o calificare

– sau au dobândit o calificare ce nu le permite menținerea locului de muncă la acel angajator.

Contractul de calificare profesională se încheie pentru o durată cuprinsă între 6 luni şi 2 luni.

Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea adaptării salariaților debutanți la o funcție nouă, la un loc de muncă nou sau în cadrul unui colectiv nou. Acesta se încheie o dată cu încheierea contractului individual de muncă sau, după caz, la debutul salariatului în funcția nouă, la locul de muncă nou sau în colectivul nou, în condițiile legii.

Contractul de adaptare profesională este un contract încheiat pe durată determinată, ce NU poate fi mai mare de un an.

Contractul de ucenicie

Contractul de ucenicie reglementat prin Codul Muncii (art. 208-210) precum şi prin Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia:

a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plății unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate;

b) ucenicul să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului respectiv.

O altă definiție a contractului de ucenicie este: un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condițiile necesare formării profesionale.

Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată.

Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la Inspectoratul teritorial de muncă.

Ucenicul este persoana cu vârsta de peste 16 ani care, din voință proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obținerii unei calificări.

Ucenicia se adresează:

– persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă;

– angajatorilor care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

Condiții de îndeplinit în vederea încheierii unui contract de ucenicie

Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:

a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condițiile legii;

b) a împlinit vârsta de 16 ani;

c) nu are calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă;

d) îndeplineşte condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor legale, contractul de ucenicie la locul de muncă va cuprinde şi următoarele obligații ale angajatorului:

– să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe duratӑ determinată, proporțional cu timpul lucrat;

– să asigure ucenicului pregătirea practică corespunzătoare calificării în care ucenicul se formează profesional;

– să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică corespunzătoare programului de formare profesională finalizat cu certificat de calificare profesională a adulților;

– să asigure finanțarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanțat din alte surse.

Reglementările de mai sus creează obligații şi pentru ucenic, în sensul că acesta va trebui să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie la locul de muncă. De asemenea, ucenicul va fi obligat să participe la pregătirea teoretică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulților.

Durata contractului de ucenicie

Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

– 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;

– 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

– 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3.

Alte aspecte privind ucenicia

Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare.

Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.

Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita şi beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare. Nu beneficiază de această prevedere angajatorii care, anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeaşi calificare.

Inspectorii de muncă au competența de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului de ucenicie.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.