Caută
Close this search box.

Ajutor de minimis pentru unele IMM şi PFA din domeniul HORECA

Obiectivul acestui ajutor de minimis îl constituie stimularea operatorilor economici din staţiunile balneare şi balneoclimatice.
ajutor de minimis

Pentru că avem nevoie și de surse de finanțare externe pentru a ne dezvolta, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului ne aduce ȋn prim plan o măsură ce s-ar putea dovedi extrem de utilă agenților economici din domeniul HORECA şi anume: ȋntreprinderile mici și mijlocii (IMM) şi PFA-urile care ȋşi desfăşoară activitatea în domeniul HoReCa, în stațiunile balneare și balneoclimatice atestate de Guvern vor putea cere o finanțare nerambursabilă de până la 200.000 de euro, un ajutor de minimis, conform ordinului nr. 181/2023.

În conformitate cu prevederile HG 1016/2011 sunt considerate:

– stațiuni balneare: Băile Herculane, Băile Govora, Techirghiol și Amara şi

– stațiuni balneoclimatice: Mangalia (şi arealul corespunzător format din Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun şi Olimp), Eforie, Năvodari, Ocna Sibiului sau Arealul Băile Turda.

Cele mai importante aspecte privind fondurile nerambursabile pentru HORECA – ajutor de minimis

Măsura de sprijin se acordă sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, în limita plafonului de 200.000 euro, echivalent în lei.

Contractele vor fi încheiate până la 31 decembrie 2023, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie în bugetul pe anul 2023 al MEAT, iar plăţile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2026, în limita creditelor bugetare aprobate în acest sens.

Schema de ajutor de minimis se desfăşoară pe parcursul a două perioade succesive:

a) o perioadă de implementare de maximum 18 luni, calculată de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare până la depunerea cererii de rambursare;

b) perioada de 2 ani de monitorizare, calculată de la finalizarea perioadei de implementare (depunerea cererii de rambursare).

Beneficiarii ajutorului de minimis au obligaţia păstrării unei evidenţe a documentelor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, şi anume: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

Obiectivul acestui ajutor de minimis îl constituie stimularea operatorilor economici din staţiunile balneare şi balneoclimatice pentru a realiza investiţii în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă şi de agrement, în vederea diversificării ofertei şi creşterii calităţii serviciilor turistice şi conexe din aceste destinaţii, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HORECA.

Condiții de eligibilitate generale pentru obținerea unui ajutor de minimis

Pentru obținerea ajutorului de minimis despre care discutăm trebuie, ca de fiecare dată, aplicanții să ȋndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, principale cȃt şi specifice.

Condiții generale:

a) sunt înregistrați în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, a Legii nr. 219/2015 privind economia socială, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, şi îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, criteriile de eligibilitate impuse de legislaţia în domeniul ajutoarelor de minimis;

b) sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, au sediul social sau unul dintre punctele de lucru şi desfăşoară activitatea/activităţile pentru care solicită finanţare pe teritoriul localităţilor şi arealelor care dispun de factori naturali de cură, prevăzute de Hotărârea Guvern nr. 1.016/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) sunt întreprinderi mici sau mijlocii, adică au mai puţin de 250 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro;

d) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro echivalent în lei pe durata a trei exerciţii financiare consecutive, respectiv anul în curs şi ultimele două exerciţii financiare precedente. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri ale Uniunii Europene;

e) nu sunt supuşi concordatului preventiv, procedurilor pentru lichidare, insolvenţă, faliment, dizolvare, reorganizare judiciară, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;

f) nu au datorii la bugetul general consolidat, nici pentru sediul social şi nici pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative şi de eligibilitate;

g) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente, după caz;

h) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă/operaţională, respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciţii financiare înainte de depunerea cererii de finanţare pentru obţinerea grantului, potrivit situaţiilor financiare depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

i) menţin pe toată perioada de la notificarea aplicantului şi până la finalizarea perioadei contractuale, activitatea pentru care au primit finanţare şi un număr mediu anual de angajaţi cel puţin egal cu numărul de angajaţi de la depunerea cererii de finanţare, cu excepţia situaţiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/şi zilieri (Registrul salariaţilor emis din aplicaţia Revisal de la Inspecţia Muncii, cu maximum 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere, asumat de reprezentantul legal);

j) deţin un drept asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, valabilă pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare, aşa cum reiese din documentele depuse, pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

k) fac dovada deţinerii surselor de cofinanţare a proiectului, respectiv diferenţa dintre valoarea totală a proiectului şi valoarea grantului de finanţare, sub formă de majorare de capital subscris şi vărsat, împrumut din partea acţionarilor sau a altor întreprinderi asociate, credit bancar. Documentele cu care se face dovada deţinerii surselor de cofinanţare sunt: certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să reiasă majorarea capitalului la momentul înscrierii, extras de cont, contract de credit, scrisoare de garanţie bancară.

Condiții de eligibilitate specifice

a) dacă se solicită finanţare pentru extinderea şi reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică şi/sau pentru formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deţinute de beneficiar în domeniul HORECA, sunt eligibile societățile care deţin respectiva structură/respectivele structuri de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie, iar aceasta este clasificată/acestea sunt clasificate de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Astfel, solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfăşurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanţare, la momentul depunerii cererii de finanţare şi cel puţin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev. 2: 5610, 5630;

b) dacă se solicită finanţare pentru extinderea şi reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi/sau pentru formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deţinute de beneficiar în domeniul HORECA, sunt eligibile societățile care deţin respectiva structură/respectivele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, iar aceasta este clasificată/acestea sunt clasificate de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Astfel, solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfăşurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanţare, la momentul depunerii cererii de finanţare şi cel puţin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2: 5510, 5520, 5530, 5590;

c) dacă se solicită finanţare pentru extinderea şi reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcţiuni de tratament balnear şi/sau pentru achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare, sunt eligibile societățile care deţin respectiva bază/respectivele baze de tratament, iar aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul sănătăţii. În acest caz, solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfăşurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanţare, la momentul depunerii cererii de finanţare şi cel puţin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev. 2: 5510, 8690, 9329;

d) dacă se solicită finanţare pentru extinderea şi reabilitarea obiectivelor culturale, solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfăşurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanţare, la momentul depunerii cererii de finanţare şi cel puţin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev. 2: 9001, 9002, 9003, 9004, 9101, 9102, 9103, 9104;

e) dacă se solicită finanţare pentru extinderea şi reabilitarea obiectivelor sportive, solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfăşurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanţare, la momentul depunerii cererii de finanţare şi cel puţin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev. 2: 9311, 9312, 9313, 9319;

f) dacă se solicită finanţare pentru extinderea şi reabilitarea obiectivelor de agrement, solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfăşurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanţare, la momentul depunerii cererii de finanţare şi cel puţin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev. 2: 7721, 9321, 9329.

Nu pot beneficia de acest ajutor următoarele societăți cu obiectele de activitate:

– pescuit şi acvacultură;

– producţie primară de produse agricole;

– prelucrare şi comercializare de produse agricole:

a) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;

b) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integral către producătorii primari;

– export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

– utilizare preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.